- Ptil har unik kunnskap og erfaring fra regulering av sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Vår ekspertise er tilsyn med industriell energivirksomhet – til havs og på landanlegg. Denne ekspertisen tar vi nå med oss inn i nye områder, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Oljebransjen er i omstilling. Teknologi og kompetanse fra petroleumsnæringen tas nå i bruk på nye områder, som CO₂-håndtering, hydrogenproduksjon og vindkraft til havs.

- Vi ser at mange av selskapene i petroleumsvirksomheten nå gjennomgår strukturelle endringer i retning av å bli integrerte energiselskaper som også satser på fornybar energiproduksjon, sier Myhrvold.

For Ptil innebærer denne utviklingen en naturlig utvidelse av ansvarsområdet.

- Det er naturlig at vi som etat tar ansvar når petroleumsvirksomheten omstilles og når ny industriell virksomhet etableres i tilknytning til oljebransjen, sier Myhrvold.

Ptil-direktør Anne Myhrvold om energiomstilling og nye ansvarsområder på Topplederkonferansen 2021:- Vi må stå samlet

- Vi har allerede fått myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved CO₂-transport og lagring - og for fornybar energiproduksjon til havs, hvor det mest aktuelle området for tiden er havvind. Vårt ansvar er å sette rammene for og følge opp at denne aktiviteten foregår forsvarlig.  

Havvind

- For havvind ser vi at endringene er i ferd med å skje. Regjeringen har åpnet områder for havvind – Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II – og industrien jobber med dette.

- Nå er det viktig at vi får på plass et godt og velfungerende regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø. Regelverket skal være tilpasset risikoforholdene i næringen og bidra til å skape forutsigbarhet for deltakerne i havvindindustrien.

Les også: - Regelverket er under utvikling

Ptil har lang erfaring med regelverksutvikling både til havs og på land og vi har bred kompetanse innen risikoforhold som er relevante for de nye næringene, sier Myhrvold, som oppfordrer næringen til å stå samlet i omstillingsarbeidet.

- Samarbeid er sentralt både for eksisterende olje- og gassaktivitet - for å ivareta sikker drift til siste dråpe - og for ny industrivirksomhet.

- Vi jobber nå i Regelverksforum med å etablere et felles utgangspunkt for regelverksutvikling for fornybar energiproduksjon til havs og det er viktig at alle parter engasjerer seg i det arbeidet for å bidra til at vi ender opp med et godt regime og regelverk også på dette området, sier Myhrvold.

Hydrogen

Ptil har i dag tilsynsansvar for landanleggene på Mongstad og Tjeldbergodden, og dermed for en stor del av Norges hydrogenproduksjon. Nå er nye hydrogenprosjekter på tegnebrettet, både på sokkelen og land.

- Vi følger med på planer som diskuteres med hensyn til mulig hydrogenproduksjon fra havvind eller ny hydrogenproduksjon på land. Så får vi se hva som kommer framover, sier Myhrvold.

Flere fagfolk i Ptil jobber nå med CO₂-transport- og lagring, hydrogenproduksjon og havvind. Ptils Elin S. Witsø fortalte om Ptils ansvar og ambisjoner på Topplederkonferansen 2021:- Vi er ikke lenger bare et petroleumstilsyn

Energimeldingen

Energimeldingen, som ble lagt fram av Olje- og energidepartementet i juni 2021, er den første meldingen til Stortinget hvor en har sett på hele energisektoren samlet – og helhetlig på videreutviklingen av denne.

Meldingen beskriver muligheter for langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Et av hovedpoengene i energimeldingen er at kunnskapen og kompetansen fra petroleumsnæringen er viktig og må brukes i arbeidet med å videreutvikle og bygge opp ny energivirksomhet.

- Energimeldingen fremhever at vi skal ta med oss erfaringene og relevant lærdom fra olje og gassindustrien videre, sier Anne Myhrvold.

- Her står også sikkerhetsarbeidet sentralt. Ptil har en rolle i det grønne skiftet. På de områdene vi blir gitt ansvar, skal vi sørge for velfungerende rammer og et kompetent og tydelig tilsyn, og slik bidra til at energiomstillingen og ny industrivirksomhet drives forsvarlig.