Forskriftsendringene gjelder andre og tredje endring til karsinogenmutagen-direktivet (CMD), femte liste til det kjemiske agens-direktivet, samt for benzen, respirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser fra første endring til CMD.

Grenseverdiene gitt i forskrift for tiltaks og grenseverdier gjelder for 8-timers arbeidsdager. I tråd med aktivitetsforskriften §36 skal disse justeres med en faktor på 0,6 for å tilpasses 12-timers skift, som er normert arbeidstid offshore.