I perioden 2018-2021 har Ptil gjennomført brukerundersøkelser etter alle revisjoner for å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes og hvilken effekt de har, og for å avdekke forbedringspunkter.

Rapport etter undersøkelsene i 2020 finner du her.

Vi gjennomfører nå en ny overordnet brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra næringen og informasjon om effekten av våre aktiviteter. Denne brukerundersøkelsen vil adressere spørsmål om effekt og forbedringspunkter generelt, uten direkte relasjon til den enkelte revisjonsaktiviteten. Vi stiller også spørsmål knyttet til covid-19 og effekten av at flere av våre tilsyn i 2021 er gjennomført digitalt.

Undersøkelsen blir sendt til myndighetskontakter og hovedverneombud hos alle rettighetshavere, operatørselskap, landanlegg og selskap som står for driften av flyttbare innretninger. Undersøkelsen sendes også til selskap som vi ikke har ført tilsyn med i år.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører brukerundersøkelsen. Ptil får kun tilgang til anonymisert informasjon. Ett unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli publisert på vårt nettsted.

Vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på undersøkelsen, da dette bidrar positivt til Ptils forbedringsarbeid.