Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), med datamaskiner, programvare, systemer og nettverk, er uunnværlig for sikkerhet og effektiv drift på oljeplattformer og landanlegg. De industrielle IKT-systemene ivaretar styring av prosesser, overvåker mulige gassutslipp eller branntilløp og foretar sikker nedstengning av innretninger og anlegg. Dette er snakk om sikkerhetskritisk utstyr og løsninger, og disse må ha god og robust beskyttelse, også mot IKT sikkerhetshendelser.

Satsing på IKT-sikkerhet
Ptil har fulgt opp næringens arbeid med IKT-sikkerhet i mange år. Oppmerksomheten har vært rettet mot de industrielle IKT-systemene og selskapenes arbeid med å beskytte disse. Vi har fått tilført ekstra midler fra Arbeids- og sosialdepartementet til dette. Midlene er bevilget over fire år fra 2018 til 2021.

Prosjektrapporter
En viktig del av satsingen handler om å innhente kunnskap, slik at vi får et helhetlig bilde av IKT-utfordringene og risikoforholdene i bransjen. Vi har blant annet gjennomført en rekke utrednings- og forskningsaktiviteter rettet mot ulike aspekter av robusthet i industrielle IKT-systemer. Se ferdigstilte rapporter under.

IKT-sikkerhet – robusthet i petroleumssektoren  

DNV GL, Sintef og Sopra Steria har utarbeidet en rekke rapporter for oss, som undersøker ulike sider av temaet IKT-sikkerhet. Både litteraturstudier, intervjuer med aktører i næringen og med representanter fra andre sektorer og myndigheter er benyttet.

Andre rapporter

 

 

 

Se video