Samarbeid mellom arbeidsgivere, ansatte og myndigheter en viktig i arbeidet med å øke sikkerheten når digital teknologi og automatiserte systemer innføres i næringen.

International Regulators' Forum (IRF), hvor offshore sikkerhetsmyndigheter fra 11 land samarbeider for å få til mest mulig effektiv utøvelse av tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, har nå satt digital teknologi og automatiserte løsninger som ett av sine tre prioriterte tema – såkalte felles risikoområder i petroleumsindustrien.

Ptil har vært et toneangivende medlem i IRF siden forumet ble opprettet på 1990-tallet.

Målsettingen med prioriteringen er å bidra til at industrien i fellesskap tar tak i, følger opp og utvikler løsninger knyttet til de identifiserte risikoområdene/temaene.

Menneske, teknologi, organisasjon (MTO)

- Temaet som omhandler digital teknologi og automatiserte løsninger bygger på erfaringer med at næringen i mange sammenhenger mangler tilstrekkelig oppmerksomhet om det menneskelige element når ny teknologi utvikles og tas i bruk, forteller Linn Iren Vestly Bergh og Kristian Solheim Teigen.

Bergh og Teigen har jobbet med digitalisering og utfordringer knyttet til dette i flere år, og har vært sentrale både i kunnskapsinnhenting og i tilsyn med næringen.

Digital teknologi og automatiserte systemer er en riktig prioritering også for IRF, for selv om regulering og organisering kan variere fra land til land, er sikkerhetsrisikoene og utfordringene de samme på tvers av landegrenser, påpeker Bergh.

- Økt automatisering leder ofte til mer sammensatte og komplekse systemer. Når det gjelder tekniske systemer ser vi at systemer som historisk har fungert logisk enkeltstående og segregerte, nå kobles til en større digital infrastruktur. I konvergensen av IT og industriell IKT blir utstyr utviklet for høy grad av pålitelighet koblet sammen med utstyr og infrastruktur som øker sårbarheten i systemene, sier Teigen.

- Videre ser vi også at ny teknologi er en viktig forutsetning for å lykkes med å innføre nye samarbeidsmodeller og kontraktsformer.  Beslutninger og gjennomføring av arbeidsoppgaver beveger seg fra innretningen over i automatiserte systemer, den digitale skyen og til spesialistsentre på land.

- Det som er gjennomgående, er at automatiserte løsninger i stor grad fremdeles vil være avhengig av at personell overvåker og kan gripe inn ved behov. Dersom en uforutsett situasjon skulle oppstå, må operatørene fremdeles sette seg inn i og sikre tilstanden i en kompleks lokal situasjon, sier Bergh.

Tre tema

IRF har tre prioriterte temaer hvor myndighetene peker på utfordringer næringen må adressere (lenkene under går til IRFs hjemmeside): 

Vår oppfølging og samarbeid gjennom IRF vil bygge på næringens egen styring og oppfølging av digital teknologi og autonome systemer.

Gjennom samarbeidet mellom myndighetene, IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) og IADC (International Association of Drilling Contractors) ønsker vi å bidra til at næringen setter sikkerhet og arbeidsmiljø høyt på agendaen og at det jobbes videre med å finne formålstjenlige løsninger når digital teknologi utvikles og tas i bruk i selskapene.