Den overordnede brukerundersøkelsen adresserer spørsmål om effekt og forbedringspunkter generelt, uten direkte relasjon til den enkelte revisjonsaktiviteten. 

Undersøkelsen sendes til myndighetskontakter og verneombud, og går til alle rettighetshavere, operatørselskap, landanlegg og selskap som står for driften av flyttbare innretninger. Undersøkelsen sendes også til selskap som vi ikke har ført tilsyn med i året som har gått.

Nytt for 2020 er at vi har stilt spørsmål knyttet til covid-19 og effekten av at flere av våre tilsyn er gjennomført digitalt.

Brukerundersøkelse 2020: Resultat fra overordnet undersøkelse (pdf)

I tillegg til den overordnete undersøkelsen har vi også i 2020 gjennomført en løpende brukerundersøkelse etter hver gjennomført revisjon.

Resultatene fra begge brukerundersøkelsene i 2020 vil bli samlet i en rapport som publiseres på vårt nettsted. Her kan du lese rapporten fra brukerundersøkelsene i 2019.  

- Resultatet fra den overordnede undersøkelsen og foreløpige tall fra den løpende undersøkelsen viser at det er forholdsvis stor grad av stabilitet i svarene sammenlignet med 2019-tallene, med en liten bedring i forhold til brukerundersøkelsen fra 2020. Vi merker oss blant annet at tilliten til Ptil er høy, og at de aller fleste mener at Ptil oppfyller forventninger og krav som stilles til et offentlig tilsyn, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther.

- Målet er at brukerundersøkelsene skal bidra positivt til Ptils forbedringsarbeid, og vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på undersøkelsene.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører brukerundersøkelser for Ptil. Vi får kun tilgang til anonymisert informasjon. Ett unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde.