Asbest representerer en «gammel» og veldokumentert risiko. Det er mye kunnskaper om eksponering og helseeffekter og «alle» vet at asbest er farlig. Det er et eget regelverk som setter strenge krav til hvordan det skal arbeides med håndtering og fjerning av asbestholdig materiale.

Selskapene i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt hatt høy bevissthet og god praksis for håndtering asbestrisiko, men nå er det ting som tyder på at guarden er senket og at kunnskapen om asbest er mangelfull.

Pålegg

Asbest har vært forbudt lenge og nye generasjoner arbeidstakere har kommet inn i petroleumsvirksomhet uten erfaringer med asbest og trolig mindre kunnskaper om tidligere bruksområder. 

Petroleumstilsynet ga nylig pålegg til Equinor med utgangspunkt i to hendelser hvor ansatte trolig har blitt eksponert for asbest. Hendelsene indikerer at bare tilfeldigheter har medført at asbestrisiko ble oppdaget. Det lå ingen systematisk tilnærming til grunn.

Mørketall

Sjefingeniør Morten Lunde jobber med arbeidsmiljø i Ptil og er urolig når han ser på mønstret i de to hendelsene. Han frykter at det kan være mørketall.

– Med de to hendelsene i mente, er det dessverre sannsynlig at det har forekommet asbesthendelser som selskapene ikke har fanget opp. Personell kan ha blitt eksponert for asbest, sier han.

- Petroleumstilsynet er bekymret når vi ser tilfeller hvor selskapene ikke har systemer på plass for å sjekke ut om det finnes asbest før arbeidet starter der det kan være relevant. Selskapene er godt kjent med bruksområdene for asbest og de har omfattende planleggingssystemer blant annet for å håndtere HMS-risiko.

Eldre innretninger

Etter forbudet har asbest gradvis blitt et mindre problem, men særlig på eldre innretninger og anlegg bør en ha et våkent øye for asbest. 

- Våre erfaringer er at asbest kan ha kommet inn i petroleumsvirksomheten fra utenlandske leverandører som har hatt mindre strenge krav å forholde seg til, sier Lunde.

- Framover er det en rekke eldre innretninger som skal fjernes og hogges, da er det viktig at det er etablert gode rutiner for å avdekke om det finnes asbest.

Asbest

  • Fiberformig mineral med særdeles gode tekniske egenskaper
  • Brytes fra berggrunnen, spesielt rike forekomster i Canada, men finnes også i Norge
  • Brukt i ulike typer isolasjon og som armering i betong (eternitt) og bremsebånd
  • Fibre i luft blir fanget i lungene og kan over tid føre til kreft og lungefibrose
  • Samtidig røyking og asbesteksponering forsterker helseffektene
  • Bruk av asbest har vært forbudt i Norge fra 1985