Gjennom prosjektet ønsker vi å finne svar på følgende spørsmål:

  • Hvilken effekt har ulike virkemidler og aktiviteter i regi av Ptil hatt på selskapenes og bransjens eget forbedringsarbeid?
  • Hvilke andre faktorer og kilder (f.eks. påvirkning fra hendelser, kontakt med andre selskaper, bransjeorganisasjoner der Ptil ikke har deltatt) har ført til endring/effekt?
  • Er det virkemidler eller aktiviteter Ptil kunne brukt som ville ført til bedre tiltak eller ytterligere forbedringer?

Effekt

Med effekt mener vi sammenhengen mellom Ptils aktiviteter (for eksempel regelverksutvikling, tilsyn, gransking, veiledning, formidling mv) og selskapenes arbeid for å begrense antall hydrokarbonlekkasjer og løftehendelser.

Elektronisk spørreundersøkelse og dybdeintervjuer

Undersøkelsen gjennomføres ved utsendelse av elektronisk spørreundersøkelse og vil suppleres med et antall dybdeintervjuer der formålet er å tilføre dybde og refleksjon omkring en del sentrale spørsmål. Intervjuene vil planlegges med utgangspunkt i de foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen. Rapporten vil bli publisert på vårt nettsted når den foreligger.

Av praktiske grunner er evalueringen begrenset til operatørselskap med innretninger i drift. Ptil vil kun ha tilgang til oppsummert informasjon og vil ikke få informasjon om hva de enkelte selskapene har svart, hverken direkte eller indirekte.