Ptil gjennomførte i slutten av 2019 en overordnet brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra næringen og informasjon om effekten av våre aktiviteter. Resultatene fra undersøkelsen er nå klare.

- Svarene fra undersøkelsen indikerer at vi gjennom vår tilstedeværelse i næringen i stor grad bidrar til å redusere risikoen for storulykker og styrke virksomhetenes arbeid med forebyggende arbeidsmiljø. Dette er to sentrale mål for oss. Vi vil fortsette å arbeide for forbedringer på disse områdene, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss.

Høy tillit til Ptil

Undersøkelsen viser at hele 96 prosent av myndighetskontaktene og 79 prosent av hovedverneombudene svarer at de i stor grad eller i svært stor grad har tillit til Ptil. De fleste er også fornøyd med dialogen med Ptil, vår kompetanse og gjennomføring av revisjoner.

- Det er også tydelig at næringen opplever mange ulike deler av Ptils arbeid som relevant, for eksempel informasjon på nettsiden, seminarer og møter hos Ptil om konkrete saker. Selv om revisjoner er en sentral del av vårt oppdrag, legger vi også mye arbeid ned i andre aktiviteter. Det er tydelig at dette har betydning.

Effekt av tilsyn

En del av undersøkelsen omfattet selskapenes tiltak etter revisjoner. Her viser svarene at de fleste iverksetter tiltak i den delen av virksomheten som er direkte berørt av revisjonen. Det er imidlertid mer varierende om tiltakene også spres til andre deler av virksomheten.

- Effekt av tiltakene vurderes også i varierende grad. Det er krevende, men viktig, at de tiltakene som gjennomføres, faktisk har den funksjonen som var tiltenkt, framhever Hagesæther Foss, som minner om at Ptil også i 2020 vil følge med på om planlagte tiltak faktisk gjennomføres.

På spørsmål om Ptils tilsyn er konsistente og om praksis er lik på tvers av tilsynslag, er det også variasjon. Men de aller fleste har svart at Ptil sikrer konsistens og likebehandling i noen grad, eller i stor eller svært stor grad.

(Mer informasjon om dette får vi i den løpende undersøkelsen, som sendes ut etter hver revisjon. Rapporten fra denne får vi i løpet av andre kvartal 2020.)

Verneombudenes rolle

Det er nytt at også hovedverneombud er en del av undersøkelsen. Disse er i noen grad mer kritiske til forbedringsarbeidet i egne selskap enn myndighetskontaktene er.

- Det kan komme av at hovedverneombudene har mindre oversikt over forbedringsarbeidet i egen virksomhet. Men det viser først og fremst at verneombud har en viktig rolle for å gi hele bildet av situasjonen, sier tilsynsdirektøren.

Den største forskjellen mellom myndighetskontaktenes og hovedverneombudenes tilbakemeldinger er at hovedverneombudene i langt større grad ønsker tydeligere føringer og detaljstyring fra myndighetene. Dette er i tråd med innspill som i andre sammenhenger er kommet fra arbeidstakerrepresentanter.

Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2019. Vi fikk 56 svar fra myndighetskontakter, og 102 svar fra hovedverneombud i selskapene. Svarprosenten var på henholdsvis 82 prosent og 59 prosent.