Brukerundersøkelser er et viktig verktøy for Ptil for å få informasjon om effekten av vårt arbeid.

Både i 2019 og 2020 har Ptil gjennomført en brukerundersøkelser etter alle revisjoner for å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes og hvilken effekt de har, og for å avdekke forbedringspunkter til senere tilsyn.

Rapport etter undersøkelsene i 2019 finner du her.

Som i 2019 vil vi nå gjennomføre en overordnet brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra næringen og informasjon om effekten av våre aktiviteter.  Denne brukerundersøkelsen vil adressere spørsmål om effekt og forbedringspunkter generelt, uten direkte relasjon til den enkelte revisjonsaktiviteten. Undersøkelsen sendes også til selskap som vi ikke har ført tilsyn med i år.

Undersøkelsen sendes i disse dager til myndighetskontakter og verneombud, og går til alle rettighetshavere, operatørselskap, landanlegg og selskap som står for driften av flyttbare innretninger. Nytt for i år er at vi stiller spørsmål knyttet til covid-19 og effekten av at flere av våre tilsyn i 2020 er gjennomført digitalt.

Det er vår konsulent Ideas2evidence som gjennomfører begge disse to undersøkelsene. Ptil får kun tilgang til anonymisert informasjon. Ett unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde. Resultatene fra disse to brukerundersøkelsen vil bli publisert på vårt nettsted.

Målet er at brukerundersøkelsene skal bidra positivt til Ptils forbedringsarbeid, og vi setter stor pris på det arbeidet som legges ned i å svare på undersøkelsene.