Sommeren 2020 ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven som ga Ptil utvidet tilsynsmyndighet innenfor innleie.

Les mer: Utvidet tilsynsmyndighet innenfor innleie i petroleumsvirksomheten

Endringen innebærer at vi nå også kan føre tilsyn med

  • vilkårene for innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven
  • kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere i arbeidsmiljøloven
  • at innleier gir bemanningsforetaket opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven 

Seriøst og sikkert arbeidsliv

Økt håndheving og kontroll med innleie og likebehandlingsreglene er en del av Ptils ansvar for å bidra til å styrke arbeidet for et seriøst og sikkert arbeidsliv.

Vår innsats skal rettes inn mot de områdene som har størst arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko.

Hva er innleie?

En innleid arbeidstaker er en person som er ansatt hos en arbeidsgiver, og som for en kortere eller lengre periode er leid ut til en annen virksomhet (innleier) for å utføre arbeid under denne virksomhetens ledelse og instruksjon.

Fast eller innleid?

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast – uten tidsbegrensning. På bestemte vilkår kan en virksomhet likevel ansette eller leie inn arbeidstakere midlertidig. Dersom disse er innleid fra et bemanningsforetak skal disse ha arbeidstidsordninger og lønnsforhold som fast ansatte hos innleier.

Tilsyn

Som en del av vår tilsynsaktivitet sender vi i disse dager ut brev til hele næringen der vi ber om å svar på noen spørsmål, slik at vi kan få en oversikt over omfanget av innleie og hvilke selskaper som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Informasjonen vi får inn vil danne grunnlag for framtidige tilsyn med innleie.