Målet med IA-avtalen er å skape et arbeidsliv med plass til alle, og dermed medvirke til økt sysselsetting i landet. Den første IA-avtalen mellom myndighetene og partene i arbeidslivet ble inngått i 2001. Dagens avtale ble undertegnet i desember 2018, og gjelder ut 2022.

- Den nye avtalen legger vekt på å styrke det systematiske, forebyggende arbeidet framfor individrettede tiltak. Dette passer som hånd i hanske til vår oppfølgingsstrategi for arbeidsmiljø, sier direktør Anne Myhrvold.

Ptil følger opp at olje- og gassnæringen til havs og på landanlegg har systemer og rutiner for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Det betyr at virksomhetene må kartlegge sitt arbeidsmiljø, identifisere risikoområder og -grupper og sette i verk og følge opp tiltak. God kunnskap om arbeidsmiljøet gir godt grunnlag for prioritering av tiltak.

Stor variasjon i fravær

I IA-avtalen er partene enige om to nasjonale mål: At sykefraværet skal reduseres og at frafallet skal ned. Med frafall menes at folk i yrkesaktiv alder ikke kommer tilbake til jobb etter fravær.

Les mer:

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. (regjeringen.no)

Olje- og gassnæringen har lavere sykefravær enn det nasjonale gjennomsnittet, men nivået varierer mellom ulike deler av selskapene, arbeidssteder, ulike segmenter og grupper av ansatte.  

Det er et tydelig trekk at sykefraværet er høyere på innretninger og anlegg enn i selskapenes kontorer på land. Informasjon som Ptil har innhentet, kan tyde på at sykefraværet på innretninger til havs er stigende og kan ligge over det nasjonale gjennomsnittsnivået.

Ansatte i leverandørindustrien har høyere sykefravær enn ansatte i operatørselskapene. Ansatte i forpleiningsvirksomhet på innretninger til havs er en gruppe som i lang tid har hatt et høyt sykefravær. Ptil har også data som kan tyde på at vedvarende omstillingsprosesser og nedbemanning bidrar til å øke sykefraværet.

Les mer

Hva er inkluderende arbeidsliv? IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. 

Legger til rette informasjon

IA-avtalen framhever myndighetenes rolle som veiviser i arbeidet med å få til et godt arbeidsmiljø.

I løpet av 2020 skal det lanseres en nettportal som samler og gjør tilgjengelig fagstoff og verktøy. Den skal hjelpe virksomhetene til å jobbe systematisk med å forebygge sykefravær, og inspirere aktørene til å forbedre sitt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har ansvaret for portalen, og Statens arbeidsmiljøinstitutt skal utarbeide mye kunnskapsbasert innhold. Portalen får egne sider som spesifikt retter seg mot petroleumsvirksomheten. 

– Ptil legger vekt på formidling av kunnskap og tilrettelegging for erfaringsutveksling mellom selskapene. Nå skal vi ta ytterligere steg langs veivisingssporet, og vi har tro på at det skal gi resultater, sier Anne Myhrvold.

Verktøy

Arbeidsmiljøportalen skal tilby ulike verktøy for ulike bransjer, og får egne sider som retter seg mot petroleumsvirksomheten.

- Vi har mye kunnskap om arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten som vi nå gjør tilgjengelig gjennom portalen. Dette er kunnskap som enkelt kan brukes for å bedre arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass. Målet vårt er å bidra til at selskapene jobber bedre med forebygging av arbeidsrelatert skade og sykdom, sier Myhrvold.

Bransjeprogram

Bransjeprogram er et annet virkemiddel under IA-avtalen. Bransjeprogrammet for olje- og gassvirksomheten er et av sju program. Det er Norsk Industri som er ansvarlig for programmet sammen med aktuelle organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Les mer

Lanserer sju bransjeprogrammer i IA-avtalen

Leverandørindustrien er valgt ut fordi den er preget av omfattende og hyppige endringer som kan gjøre den sårbar både for høyt sykefravær og frafall.

Bransjeprogrammet har rekruttert en rekke bedrifter som skal prøve ut ulike kunnskapsbaserte tiltak som kan styrke arbeidsmiljøet og forebygge høyt fravær. Ptil er med i styringsgruppa og to arbeidsgrupper innenfor bransjeprogrammet

- Bransjeprogrammet for leverandørindustrien og arbeidsmiljøsatsingen tror vi kan gi et godt løft for arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten, sier Anne Myhrvold.