Ptils hovedtema for 2020 er Aldri en ny storulykke. Hovedtemaet reflekterer at det i år er 40 år siden ulykken med Alexander L. Kielland-plattformen 27. mars 1980, hvor 123 mennesker omkom.

Selv om mye er endret og forbedret siden 1980, kreves det fortsatt målrettet og kontinuerlig innsats for å forebygge nye storulykker, understreket Ptil-direktør Anne Myhrvold, da hun presenterte tilsynets forventninger og signaler til næringen for 2020.

- Jeg håper inderlig at vi aldri opplever en ny storulykke i vår virksomhet. Skal vi unngå det må vi ta tak; vi må utvikle oss, bruke kunnskapen og stadig søke ny kunnskap. Vi må implementere, jobbe og ha sikkerhet som høyeste prioritet.

- Jeg har en klar oppfordring til dere alle: Bruk ulykkene som har vært; Piper Alpha, Alexander L. Kielland, Deepwater Horizon. Det er mange relevante lærepunkter her, og det er viktig å ta dem inn, slik at vi som bærer på en felles fortid også skaper en sikker og trygg felles framtid.

- Det er fullt mulig å få det til, men det er viktig å jobbe samme, dette klarer man ikke alene, poengterte Myhrvold.

Hva må næringen gjøre?

I videoen under får du et sammendrag av Ptils viktigste signaler til næringen for 2020.


Storulykkerisiko og arbeidsmiljø

Regjeringen har for 2020 gitt Ptil følgende prioriteringer:

  • Risikoen for storulykker i petroleumssektoren skal reduseres
  • Virksomhetene skal arbeide bedre med forebyggende arbeidsmiljø, -helse og sikkerhet og sørge for forsvarlige arbeidsforhold

Når det gjelder storulykkerisiko skal Ptil i 2020 spesielt følge opp risiko knyttet til brønnkontrollhendelser, hydrokarbonlekkasjer, konstruksjonshendelser, IKT-sikkerhet i industrielle systemer og sikring mot bevisste anslag.

Når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø skal vi særlig følge opp virksomhetenes systematiske forebyggende arbeid for å redusere arbeidsmiljørisiko relatert til fysisk/kjemisk eksponering, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og ergonomi, og virksomhetenes forebygging av akutte personskader relatert til kran- og løfteoperasjoner, fallende gjenstander og håndtering av utstyr.

Tildelingsbrevet 2020

Det årlige tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) inneholder mål og prioriteringer for hvordan Ptil skal bruke ressursene.

Her kan du lese ASDs tildelingsbrev til Ptil for 2020

Fem tema for tilsyn

Basert på føringene fra tildelingsbrevet og våre egne langsiktige prioriteringer har Ptil valgt ut fem tema som vil prege tilsynsåret 2020. Dette er:

  • Ledelsens ansvar
  • Rammebetingelser
  • Ny teknologi
  • Risiko og barrierestyring
  • Prosjektoppfølging

- Disse temaene vil vise igjen både i tilsynsaktiviteter mot enkeltselskaper og grupper av aktører og i oppgaver knyttet til kunnskapsutvikling, sa tilsynsdirektør Bjørn Thomas Bache, da ha presenterte Ptils planer og tilsynsoppgaver for 2020.

Video fra Sikkerhet - status og signaler

Under Sikkerhet - status og signaler 16. januar 2020 ga Ptil en sikkerhetsmessig status for 2019, og presenterte våre forventninger og signaler til næringen for 2020.

Her kan du se videoer fra hele arrangementet: Sikkerhet – status og signaler 2019/2020