I 2019 gjennomførte Menon Economics og DNV GL på oppdrag fra Ptil en evaluering der de intervjuet fagfolk, ledere og verneombud om deres arbeid med brønnkontroll og kjemisk helserisiko.

Hensikten var å finne ut hvilken betydning Ptils samlede innsats har for disse to temaene. Totalt ble 102 respondenter intervjuet, henholdsvis 52 innen brønnkontroll og 50 innenfor kjemisk helserisiko.

Ptil påvirker

Resultatene fra undersøkelsen viser at selskapenes forbedringsarbeid påvirkes av mange ulike faktorer. Det er en entydig oppfatning blant dem som har svart, at Ptils arbeid er sentralt både i arbeidet med brønnkontroll og kjemisk helserisiko.

Flertallet av de spurte mener at regelverk og standarder har størst betydning, sammen med selskapenes eget sikkerhetsarbeid og kompetanse i selskapene.

Tilsyn og faglige prioriteringer

Ptils tilsyn framheves som viktige, både revisjoner rettet mot eget selskap og rapporter etter revisjoner mot andre selskap, som brukes aktivt i selskapenes forbedringsarbeid. Videre har fagseminarer og Ptils dialog og møter med næringen betydning.

Mange peker også på Ptils hovedtema som en viktig kilde for å sikre rett prioritering i selskapene.

Effekt

- Denne undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan vårt arbeid bidrar til forbedringsarbeid innenfor brønnkontroll og kjemisk helserisiko i petroleumsvirksomheten, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss i Ptil.

- Målet, både for oss og selskapene, er at forbedringene skal bidra til et økt sikkerhetsnivå. For Ptil er det viktig å sørge for at vår innsats har best mulig effekt. Vår egen erfaring er at våre aktiviteter har størst effekt når vi holder fast på et tema over tid. Dessuten har vi god erfaring med å kombinere initiativer rettet mot hele bransjer med tilsyn mot enkeltselskap.

Resultatene i denne undersøkelsen støtter denne tilnærmingen. Den viser at våre aktiviteter og initiativ oppleves som relevante, og at påvirkningen på selskapenes forbedringsarbeid skjer på mange ulike måter og på ulike arenaer.

Sitater fra rapporten

«Hvis ikke Petroleumstilsynet hadde vært der hadde sikkerhetsnivået på norsk sokkel vært dårligere.»
Fagstilling hos operatør

«Jeg har jobbet med flere utenlandske aktører. Jeg gir dem Ptils granskningsrapporter. Det lærer dem til å forstå hvordan vi prioriterer sikkerhet her.»
Verneombud hos leverandør

 «Det er klart at selskapet merker prioriteringene Petroleumstilsynet gjør. Petroleumstilsynet er gode til å flytte fokus og bidra til fokus. De flytter fokus slik at de over et lengre perspektiv får dekket det relevante.»
Fagstilling operatør

«Selskapets prioritering av sikkerheten er det viktigste. Det er jo til syvende og sist selskapet som er ansvarlig for sikkerheten.»
Lederstilling hos operatør