Gjennom årenes løp har det vært flere ulykker der barrierefeil har fått fatale konsekvenser. Slike alvorlige hendelser har imidlertid ført til økt oppmerksomhet mot hvordan barrierene forstås og følges opp av selskapene.

I Barrierenotatet fra 2017 definerer vi barrierer slik: «Barrierer er tiltak som tidlig skal oppdage feil, fare- og ulykkessituasjoner, redusere muligheten for at disse utvikler seg og begrense skader og ulemper. Funksjonen ivaretas av barriereelementer som kan være tekniske, operasjonelle og organisatoriske. Barrierestyring er de koordinerte aktivitetene som gjøres for å etablere og opprettholde barrierer slik at de til enhver tid opprettholder sin funksjon.»

Det har funnet sted mye godt arbeid knyttet til en mer helhetlig barrierestyring siden Barrieredagen i 2017. Ulike løsninger er utviklet og flere selskaper presenterte sine løsninger på Barrieredagen.

Under dette Ptil-seminaret delte vi våre erfaringer fra tilsyn innen barrierestyring, og signaliserte at vi framover i enda større grad kommer til å fokusere på at resultatene fra risiko- og barrierestyringsprosessene gjenspeiler en helhetlig tilnærming og inkluderes i daglige arbeidsprosesser helt ut til innretningsnivå. Vi pekte på noen viktige tema i den forbindelse:

  • God forståelse for stadsspesifikk risiko som grunnlag for etablering av barrierestrategier og ytelseskrav.
  • Nødvendig kobling mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementer.
  • Fungerende prosesser for å kartlegge og følge opp godheten til barrierene, vurdere og implementere ny kunnskap og redusere risiko
  • Nødvendig kunnskap om stedspesifikk risiko gjennom trening og øvelse, hele veien ut, inkludert beredskapsorganisasjonen
  • Bruk av resultatene i samhandlingsprosesser som grunnlag for daglige beslutninger på innretningsnivå

 «I den grad det ikke henvises til standarder i vårt funksjonelle regelverk vil vi, for å følge opp en kontinuerlig forbedring, legge til grunn oppdatert, forsknings- og kunnskapsbasert informasjon i vår oppfølging. I vår oppfølging av barrierestyring gjelder dette eksempelvis oppfølging av forskriftskrav knyttet til læring, opplæring, trening og øvelser» sier Elisabeth Lootz, sjefingeniør i fagfeltet arbeidsmiljø i Ptil.

På programmet var også Equinor, Maersk og ConocoPhillips, som delte sine arbeidsmetoder og erfaringer fra egne selskaper. Safetec presenterte det nyopprettede nettverket for barrierestyring i drift, som er et resultat av JIP (joint industry project) i flere faser. NITO la i sitt innlegg vekt på risikostyring med fagkunnskap og partssamarbeid som grunnelementer.

SINTEF presenterte resultatene av en undersøkelse de har gjennomført i regi av Ptil. Her tilgjengeliggjøres informasjon om tilstand og risiko, tilstandsovervåking av tidlig feilutvikling

På konferansens webside kan du se videoer fra seminaret og laste ned presentasjoner og annen relevant materiale.