- Vår viktigste oppgave som tilsynsetat er å vurdere om selskapene driver virksomheten forsvarlig og i tråd med regelverket, sier Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør i Ptil.

- Samtidig er det en del av vårt mandat å bidra til målsetningen om at næringen skal være verdensledende på HMS. Vi ønsker at våre tilsynsaktiviteter skal bidra til en positiv effekt på HMS-nivået.

- Vi gjennomfører mange oppfølgingsaktiviteter i løpet av et år. De er forskjellige: Revisjonene står sentralt, men vi har også møteserier og aktiviteter som retter seg mot hele næringen samlet. Vi arbeider nå med å øke kunnskapen om hvilke tilsyn som gir mest effekt og hvordan vi best mulig kan utnytte ressursene våre.

Hva gir god effekt?

En rekke møter med ulike grupper av aktører har gitt oss verdifull informasjon, både om hvordan selskapene opplever våre tilsyn og hvordan de selv følger opp observasjoner og funn vi gjør. Vi har samlet noen stikkord fra disse møtene, og vil invitere til nye møter cirka en gang i halvåret.

Les mer: Møteserie for å undersøke effekten av Ptils tilsyn

Vi gjennomfører også en større brukerundersøkelse om tilsyn. Allerede etter pilotundersøkelsen i 2018 fikk vi nyttige innspill om hvordan våre revisjoner blir oppfattet av næringen, hvilken effekt de har og mulige forbedringspunkt til senere tilsyn.

Undersøkelsen konkluderte med at selskapene i all hovedsak mener at vi gjennomfører tilsynene på en profesjonell og god måte. Samtidig blir det pekt på områder hvor det er potensiale for forbedring. I 2019 har vi utvidet til en fullskala undersøkelse, der vi spør om erfaringene med alle revisjoner gjennomført i år.

Les mer: Ny brukerundersøkelse om Ptils tilsyn (7. mai 2019)

Nyttige erfaringer og kunnskap kan også høstes hos andre statlige etater, som Helsetilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Helsetilsynet avsluttet i 2018 i et fire år langt forskningsprosjektet hvor de undersøkte effekten av tilsyn i helsevesenet, mens Stami, i samarbeid med Arbeidstilsynet, akkurat har startet opp et forskningsprosjekt som skal belyse effektene av Arbeidstilsynets virkemidler.

Ny undersøkelse

Konsulentselskapet Menon har nå fått oppgaven med å evaluere effekten av vår oppfølgingsvirksomhet rettet mot enkeltselskap og på bransjenivå, innen to sentrale tema: Brønnkontroll og kjemisk helserisiko. Begge disse temaene har over tid vært adressert på mange ulike måter fra vår side.

Med effekt mener vi i dette prosjektet endringer i kunnskap, motivasjon, prosedyrer, verktøy eller praksis hos enkeltselskap og på bransjenivå som følge av våre virkemidler/aktiviteter. Vi antar at det er en sammenheng mellom slike endringer og endring i HMS-nivået, slik at det indirekte er en sammenheng mellom effekt av Ptils aktiviteter og HMS-nivået. Denne sammenhengen er imidlertid komplisert og sammensatt.

Gjennom prosjektet ønsker vi å finne svar på følgende spørsmål:

- Hvilken effekt har ulike aktiviteter i regi av Ptil etter selskapenes mening hatt på deres eget arbeid innen disse temaene? Hva er gjort som følge av disse aktivitetene?

- Hvilke andre faktorer (f.eks. påvirkning fra hendelser, kontakt med andre selskap, bransjeorganisasjoner der Ptil ikke har deltatt) har ført til endring? Kan Ptils aktiviteter ha hatt indirekte betydning for disse?

- Hvordan har den samlede innsats fra Ptil bidratt?

- Hvilke andre aktiviteter i Ptil-regi kunne ført til andre eller bedre tiltak hos selskapene?

Økt kvalitet

- Vår oppfølging skal komme i tillegg til selskapenes egen oppfølging, og det er selvsagt viktig for å oss at myndighetenes prioriteringer og ressursbruk har best mulig virkning og effekt. Målet er å øke kvaliteten på våre egne tilsyn, men også at selskapene blir mer bevisst på at de oppfølgingsaktivitetene de selv gjennomfører, er de rette.

Hagesæther Foss legger også vekt på at selskapenes egen oppfølging av sine aktiviteter er en sentral del av deres ansvar.

Alle aktører oppfordres derfor til å tenke gjennom hvordan deres egne aktiviteter kan planlegges og følges opp slik at de gir mest mulig effekt.

Oppfølging

- Tilsyn og oppfølgingsaktiviteter er svært ressurskrevende, enten det er vi som gjennomfører det eller det gjøres internt i selskapene.

- Vi ønsker alle å få mest mulig ut av aktivitetene. For å få til det, er det blant annet viktig å følge opp at tiltakene etter oppfølgingsaktiviteter faktisk blir gjennomført og virker etter hensikten. I tillegg er det Ptils erfaring at det er viktig å holde fast på ett tema over tid.

- Vi ser også at det er forskjell på hvordan selskapene tar tak avvik og forbedringspunkter som vi avdekker. Tiltakene som gjennomføres i selskapene, er avgjørende for om tilsyn får positiv effekt på HMS-nivået, sier Hagesæther Foss.