Ptil ser at det er forskjell i hvilken grad selskapene i petroleumsvirksomheten legger til rette for arbeidstakermedvirkning. De fleste arbeidsgivere gir uttrykk for at de er avhengig av en kompetent og engasjert vernetjeneste. Likevel ser vi at det kan svikte med hensyn til planlegging for vernearbeid, tidlig nok involvering, opplæring, nødvendig tid og oppfølging av at regelverk og egne rutiner blir fulgt.

Vi har derfor laget en enkel sjekkliste for bruk i arbeidet med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning:

Sjekkliste

 1. Har selskapet styrende dokumenter som viser hvordan det systematisk legges til rette for arbeidstakermedvirkning i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (arbeidsmiljøloven § 3-1)?

 2. Hvilke rutiner har din virksomhet for å sørge for tidlig nok involvering av vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg i saker av betydning for helse, miljø og sikkerhet? (rammeforskriften § 13)
  - Er det avklart hvilke saker vernetjeneste og arbeidsmiljø skal involveres i?
  - Er det regelmessige møter mellom ledelse og vernetjeneste?

 3. Hvordan har din virksomhet sikret at verneombud, ledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg har nødvendig kunnskap til å håndtere HMS-risiko i sitt område? (rammeforskriften § 13, arbeidsmiljøloven § 6-5, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18, 3-19, 3-20)
  - Er det opplæringstilbud raskt etter valg av verneombud/medlemmer i arbeidsmiljøutvalg?
  - Har verneombud, ledere og AMU-medlemmer oppdatert og relevant opplæring i regelverk og risikoforhold for sitt arbeidssted?
  - Er det vurdering av type og innhold i 40-timers kurs?
  - Annen kompetansebygging?

 4. Hvordan sikrer din virksomhet at verneombud og AMU-medlemmer har nødvendig tid til utføre sine verneoppgaver (rammeforskriften § 13, arbeidsmiljøloven 6-5)?
  - Er det satt av tid til involvering i planer og aktiviteter?
  - Er det satt av nok tid til forberedelse og utførelse av VO-arbeid?
  - Er det fristilt tid til verneombudsarbeid?

 5. Hvilke rutiner har din virksomhet for å følge opp at regelverk og egne styrende dokumenter for tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning blir fulgt (styringsforskriften § 21)?
  - Når hadde din virksomhet sist slik gjennomgang?

Medvirkning

Arbeidstakermedvirkning er et regelverkskrav i Norge. Prinsippet er at den som blir eksponert for risiko, skal ta del i beslutninger knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Hensikten er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger. Verneombudene og medlemmene i arbeidsmiljøutvalgene har en særlig rolle i dette.