I 2018 gjennomførte vi en brukerundersøkelse (pilot) knyttet til våre tilsyn. I år viderefører vi undersøkelsen for å få innsikt i hvordan våre tilsyn oppfattes, hvilken effekt de har, og for å avdekke forbedringspunkter til senere tilsyn.

Vår konsulent Ideas2evidence vil sende undersøkelsen til selskap som har vært gjenstand for revisjon i løpet av 2019. I tillegg vil de enkelte selskapene mot slutten av året motta en overordnet spørreundersøkelse som vil adressere spørsmål om effekt og forbedringspunkter generelt, uten direkte relasjon til den enkelte revisjonsaktiviteten.  

Det er kun konsulenten Ideas2evidence som vil få svarene fra selskapene. Det er et viktig premiss at verken selskap, oppgaver eller våre medarbeidere skal kunne identifiseres gjennom det vi får presentert fra konsulenten. Ett unntak er Equinor, der selskapet kan identifiseres, men ikke felt eller resultatområde.

Målet er at denne brukerundersøkelsen skal bidra positivt til Ptils forbedringsarbeid.