Til hvert møte inviterer vi seks selskap, og hvert selskap stiller med to personer som begge har erfaring fra vårt tilsyn og selskapenes egne oppfølgingsaktiviteter. En av de to er et verneombud. Vi har også hatt et eget møte med representanter for andre tilsynsmyndigheter for å lære av dem.

Les mer: Undersøker effekten av Ptils tilsyn

- Disse møtene har vært både spennende og svært nyttige for vårt arbeid med å stadig bli bedre, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss. Det har vært en åpen tone i alle møtene, og nysgjerrighet blant deltakerne, som vist stor interesse for å lære av hverandre. Vi har planer om å fortsette med slike møter, ca en gang i halvåret.

Ptils tilsyn og andre oppfølgingsaktiviteter

I møtene har det kommet fram gode eksempler på at Ptils tilsyn har hatt positiv effekt. Flere peker på viktigheten av god forberedelse fra begge parter. Mye av arbeidet gjøres i praksis mellom varselbrevet og gjennomføringen av tilsynet. Faglig tyngde og tydelige rapporter bidrar til at det kan etableres gode tiltak som følge av tilsynet.

Tema er også viktig: Dersom temaet oppleves som relevant og nødvendig, er det enklere å skape engasjement og forankring. Mange nevner blant annet at Ptils oppmerksomhet på vernetjenesten har ført til større bevissthet både blant verneombud og ledelsen om vernetjenestens viktige rolle.

Det har også kommet fram eksempler på interne oppfølgingsaktiviteter som har positiv effekt. Flere selskap har omfattende oppfølging fra hovedkontoret, ofte med stor ressursbruk. Disse går grundigere inn detaljene i selskapets styring. Egenevaluering ved sjekklister er også trukket fram som nyttig.

Også operatørenes oppfølging av entreprenørene gir viktige innspill. Mange operatørselskap har tunge fagmiljøer som gir viktig læring gjennom oppfølgingsaktiviteter. Enkelte entreprenørselskap peker imidlertid også på at også dette tilsynet må være risikobasert: De riktige temaene til riktig tid er viktig for å bidra til forbedring.

Oppfølgingen i selskapene er det viktigste

Eksemplene i møtene viser at det er stor forskjell på hvordan selskapene arbeider med rapporter, både etter interne oppfølgingsaktiviteter og myndighetstilsyn. Noen selskap arbeider grundig med alle funn, og har igangsatt viktige aktiviteter som følge av forbedringspunkter i rapportene. I andre tilfeller var det først da selskapet fikk varsel om pålegg at det ble satt av ressurser til større forbedringstiltak.

- For oss er det en bekreftelse på at vi må bruke formelle virkemidler det det er nødvendig, men at den tillitsbaserte modellen fungerer, sier Hagesæther Foss. Selskapene tar det ansvaret de har for å korrigere avvik og rette opp mangler. Slik må det også være. Det er selskapene som vet hvilke tiltak som fungerer.

- Mange vurderer også seg selv opp mot rapporter mot andre selskap. Slik får våre tilsyn effekt også utover de selskapene rapportene gjelder.

Ptil har de siste årene i større grad fulgt opp at tiltak etter tidligere avvik og pålegg er korrigert. Dette er noe selskapene har merket seg, og oppfatter som en nyttig påminnelse. Mange selskap har også satt i gang egne prosjekter for å sjekke at tiltak er gjennomført som planlagt, og de har hatt forventet effekt.

- Vi ser svært positivt på slike initiativer, sier tilsynsdirektøren. Når både vi og ikke minst selskapene legger ned mye ressurser i tilsyn og intern oppfølging, er det viktig at vi undersøker at vi får resultater i form av gode tiltak som faktisk gjennomføres og fører til de forventede forbedringene.