Ptil har skjerpet oppfølgingen av digitaliseringsinitiativer i næringen, både mot operatørselskaper, redere og leverandører.

I 2019 har vi spesielt sett på utvikling og implementering av digital teknologi innenfor boring, vedlikeholdsstyring og innføring av bærbar teknologi.

Tre stikkord oppsummerer våre forventninger til næringens arbeid med digitalisering:

  • MTO: Selskapene må vurdere sårbarhet og risiko ut fra et helhetlig perspektiv, som inkluderer både menneske, teknologi og organisasjon
  • Risiko: Hvert enkelt selskap må ta eierskap og styring over risikoen som er knyttet til implementering av nye systemer og teknologiske løsninger
  • Samarbeid: Involvering og opplæring av ansatte er avgjørende for å fremme kompetanse og risikoforståelse.

Helhetlig tilnærming til MTO

Digitalisering handler ikke bare om teknologi. Selskapene må vurdere sårbarhet og risiko ut fra et helhetlig perspektiv, som inkluderer menneske, teknologi og organisasjonen (MTO).

Videre må digital teknologi og autonome systemer designes slik at de reduserer tekniske feil, understøtter forutsetninger for at mennesker kan ta de rette beslutninger, og er i henhold til regelverket og god praksis.

Økt automatisering er et stort satsningsområde, og vi ser at næringen gjør seg stadig mer avhengig av digitale og automatiserte systemer.

Det er forventet at introduksjon av automasjon vil skape nye muligheter for å øke effektiviteten og sikkerheten, men automasjon kan også føre til endringer i roller og ansvar for involverte aktører, både tekniske systemer og mennesker. Dette er det viktig å være klar over – og å ta hensyn til.

Avhengig av mennesker

Autonome systemer er betegnelsen på systemer som helt eller delvis kan operere selvstendig. Graden av selvstendighet kan variere, fra autonome systemer der personell har overordnet kontroll over de fleste operasjonene til systemer som arbeider helt uavhengig av en menneskelig inngripen.

Innenfor eksempelvis boring og brønn ser vi økt bruk av digital brønnplanlegging og automatiserte boreoperasjoner. Et eksempel på dette er utvikling og implementering av systemer for automatisert borekontroll (Automatic Drilling Control (ADC).

Implementering av ADC fører til at borer får mer beslutningsstøtte enn det som er vanlig ved tradisjonell boring. Målet med dette er å forbedre operasjonell sikkerhet og operasjonell effektivitet.

Til tross for økt automatisering, vil næringen i stor grad være avhengig av mennesker for å overvåke systemene og gripe inn dersom teknologien svikter.

Næringen må derfor sørge for at systemene og teknologien som utvikles har et menneskesentrert design og tar høyde menneskelige perspektiv og betingelser gjennom hele prosessen.

Eierskap og styring

Den som eier risikoen, har ansvar for å håndtere den. Dette gjelder også i arbeidet med digitalisering. Hvert enkelt selskap må ta eierskap og styring over risikoen som er knyttet til implementering av nye systemer og teknologiske løsninger. Selskapene må overvåke og forstå risiko og sørge for å håndtere usikkerheter. Utvikling og implementering av digitale løsninger skal bidra til å forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet.

Ptil vil fortsette å følge opp selskapenes egne prosesser for å styre risiko ved utvikling og implementering av ny teknologi og digitale løsninger. Selskapene har et eget ansvar for å sikre forsvarlighet i prosesser knyttet til kvalifisering og implementering av ny teknologi og sørge for at tilhørende usikkerhet blir evaluert og håndtert.

Flere endringer

Innføring av ny teknologi og digitale løsninger vil ofte føre til endringer når det gjelder arbeidsoppgaver og prosesser. Ansvarsforhold, oppgavefordeling mellom menneske og maskin, organisasjonsstrukturer, samarbeidsformer og forretningsmodeller kan påvirkes. Endringene kan også får konsekvenser for de ansattes kompetansebehov.

Ett eksempel er autonome systemer og bærbar teknologi, som vil kunne påvirke arbeidshverdagen til utførende personell og medføre endring når det gjelder kommunikasjon og samhandling hav-land. Dette kan bidra til forenkling og bedre beslutningsstøtte for involvert personell, men det kan også føre til endringer i roller og ansvar og innføring av nye kompetansekrav til personell. Bruk av ny teknologi og fjernstyring vil også kreve økt oppmerksomhet om IKT-sikkerhet. Igjen er de viktig at næringen sørger for at løsningene som tas i bruk ikke introduserer risiko og sårbarheter.

Kompetanse og opplæring

Digital kompetanse er viktig både for å utvikle, forstå og håndtere teknologi, men også for å beskytte systemene i tilstrekkelig grad mot uønskede hendelser.

Endringer i innhold og utførelse av arbeid vil innebære behov for og krav om oppdatering av kunnskap og kompetanse – både hos fagpersonell og ledere. For eksempel vil dette gjelde utvikling av kunnskap om sikker og riktig bruk av nye systemer og teknologi i arbeidsutførelse.

Vi forventer at selskapene sikrer at arbeidstakerne har nødvendig kompetanse tilpasset endrede arbeidsoppgaver og ny teknologi, at det blir satt av nok tid til opplæring og at opplæringen blir gitt på rett tidspunkt.

Involvering

Involvering av ansatte, både sluttbrukere og vernetjenesten, er avgjørende for å fremme kompetanse og risikoforståelse.

Vi ser at mange nye systemer blir utviklet og implementert over en kort tidshorisont. Dersom risiko knyttet til endringene ikke styres forsvarlig kan dette føre til økt usikkerhet, manglende tillit til teknologien og redusert situasjonsforståelse.

Vår erfaring viser at bakenforliggende årsaker til uønskede hendelser kan ha sammenheng med manglende forståelse av teknologien og/eller at systemet opereres etter ukorrekte betingelser og forståelse for menneskelige betingelser. Vi må kunne stole på at teknologien er trygg og at eventuell ny risiko som introduseres håndteres innenfor rammene av regelverket.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver, ansatte og myndighetene samarbeider og engasjerer seg og bidrar på dette området.

Digitalisering

Digitalisering omhandler både teknologi og organisasjonen; om robotisering, kunstig intelligens, maskinlære, stordatabehandling og tettere sammenkobling av systemer, men også om endring av arbeidsprosesser, nye samarbeidsformer og andre forretningsmodeller.

I 2019 har Ptil spesielt sett på utvikling og implementering av digital teknologi innenfor boring, vedlikeholdsstyring og innføring av bærbar teknologi. Tilsynsaktivitetene våre har blant annet vært rettet mot:

ombygging/robotisering av boredekk
nye kontraktsmodeller mellom operatør og boreserviceselskaper
automatiserte boreoperasjoner
bruk av droner
vedlikeholdsstyring og digitalisering
implementering av bærbar teknologi
digitaliseringsinitiativer hos ingeniørselskaper