På seminaret fikk deltakerne  lære mer om blant annet utviklingen av det norske sikkerhetsregimet, om Ptils rolle og om hvordan partene samarbeider for å overvåke og forbedre sikkerheten.

- En viktig forutsetning for at det norske regimet skal kunne fungere er at kompetansen om det er høy – hos alle involverte, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold i sin velkomsttale til deltakerne.

- Partene og politikere har vurdert og diskutert styrker og svakheter ved regimet vårt mange ganger. Sist nylig i forbindelse med HMS-meldingen og Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av Petroleumstilsynet.

- Konklusjonen er klar: Det er bred enighet om at regimet er robust og velfungerende, og at det må opprettholdes og tilpasses utviklingen i næringen.

Tydelig ansvarsplassering

- Selskapenes egeninteresse av å holde et høyt sikkerhetsnivå er den viktigste drivkraften for at vi skal gå i riktig retning og få til kontinuerlig forbedring, sa Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Ptil, i sitt innlegg.

Han trakk fram trepartssamarbeidet som en hjørnestein i regimet.

– Trepartssamarbeidet er en vaktbikkje mot den fleksibiliteten og den friheten som dette regimet tilbyr. Regimet har sine rammer og spilleregler og fungerer når alle spiller på samme bane og forholder seg til rammene og reglene. Det krever en respekt og en forståelse for hverandres rolle og ansvar, og en forståelse av hvor grensene går.

Se video fra alle innleggene på seminaret