Økende aktivitet i nordområdene, knyttet til leteboringer og videreutvikling av større funn, har satt nordområdene i søkelyset det siste årene. Samtidig har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene i disse områdene.

Til tross for at næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, har Ptil sett behov for å innhente mer kunnskap. Vi identifiserte derfor flere områder der vi selv ville sette i gang prosjekter for kunnskapsinnhenting. Vi har mottatt 20 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet og 10 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre arbeidet.

Det er definert omlag 15 prosjekter, som pågår til og med 2019.

Pågående prosjekter

Utfordringer knyttet til is og snø i nordområdene

Prosjektet skal innhente og oppdatere kunnskap om forekomst av isfjell, knult, mindre isbiter og snøfall som kan påvirke operasjoner i de områdene i Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Denne kunnskapen er en forutsetning for videre utvikling av petroleumsaktivitetene i de aktuelle områdene.  Kunnskapen utvikles i lys av forskning, kompetanse og observasjoner av forholdene samt kunnskap om klimaendringer, miljø og naturressurser i nordområdene.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2019

Risiko for akutte utslipp i nordområdene

Prosjektet skal videreutvikle Ptils metode for vurderinger og oppfølging av risiko for ulykker som kan medføre akutte utslipp knyttet til petroleumsvirksomhet i nordområdene. Arbeidet vil blant annet omfatte metodisk tilnærming, vurdering av risiko for akutte utslipp, utviklingsscenarioer for risiko, forutsetninger for å ivareta mål for risiko og risikoutvikling, identifisering av relevante tiltak og samarbeid med aktuelle myndigheter og fagmiljøer.

Leverandør: Proactima
Prosjektgjennomføring: 2017 – 2019

Effekt av kulde på arbeidsmiljø i nordområdene

Prosjektet er et samarbeid med STAMI om kunnskap knyttet til virkninger av arbeid i kaldt klima. Hensikten er å stimulere til videre arbeid med arbeidsmiljø i kaldt klima og bidra til samarbeid og erfaringsoverføring mellom Ptil, STAMI, SINTEF og andre sentrale kompetanseaktører på kaldt klima. Arbeidet innenfor denne oppgaven skal bidra til å belyse blant annet følgende problemstillinger:

  • Kuldeksponering og kognitive funksjoner - risiko for feilhandlinger
  • Faktisk kuldeeksponering i petroleumsvirksomheten
  • Kuldeeksponering og skiftarbeid
  • Tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak

Leverandør: STAMI
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018