Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, oppfordrer til å bruke RNNP-dataene sammen med selskapenes egne data for å få til gode tiltak og barrierer 

Hendelser med oljeutslipp  

RNNP AU-rapporten viser at trenden for antall hendelser med akutte utslipp av råolje har flatet ut etter 2013. Denne type hendelse var i 2021 på sitt høyeste siden 2011. Det samme gjelder antall tilløp til alvorlige hendelser som kunne gitt akutt forurensing. Antall hendelser med hydrokarbonlekkasjer fra havbunnsinnretninger varierer mellom null og seks i årene 2006-2021. 

Vi ser ikke at det er noen sammenheng mellom antall hendelser og alvorlighetsgraden i hendelsene. Årlig utslippsmengde har ligget på et stabilt lavt nivå de siste ti årene bortsett fra de årene da enkelthendelser med større utslippsmengde har funnet sted. 
 
Storulykkesindikator for akutte oljeutslipp viser ikke samme positive utvikling som storulykkesindikator for personell. Vi ser heller ikke at tilløpshendelsene blir mindre alvorlige i den forstand at de kunne resultert i mindre oljemengder på sjøen. Det å sammenstille resultatene fra de ulike RNNP-rapportene gir et mer nyansert bilde og viser svakheter i ulykkesforebyggende tiltak.  

Barentshavet  

I perioden 2013-2021 har det vært stor aktivitet i Barentshavet sammenlignet med tidligere år. Datamaterialet  fra RNNP AU er foreløpig for lite til å si noe om utviklingen over tid i dette havområdet eller sammenlikne med andre havområder. Dataene gir imidlertid ikke grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Barentshavet enn ellers på norsk sokkel.  

Hendelser med kjemikalieutslipp  

De aller fleste hendelser med akutte utslipp fra petroleumsvirksomhet er kjemikalieutslipp. Trenden for antall hendelser med kjemikalieutslipp viser heller ikke en positiv utvikling.  

Den årlige utslippsmengden av kjemikalier varierer i hele perioden, men særlig i siste halvdel da det har inntruffet enkelthendelser med store utslipp. 
  
Det er viktig å lære fra alle typer hendelser slik at feil, svakhet og svikt i systemet aktøren har på plass for å ivareta sine forpliktelser blir fanget opp. Rapporten tilrettelegger for læring fra alle typer hendelser – også hendelser med akutte utslipp eller med potensial for å gi akutte utslipp. Også denne type hendelser kan bidra med informasjon om svikt i tiltak som var på plass for å unngå feil, fare og ulykker – inkludert storulykker.  

- Bruk RNNP-AU-dataene sammen med resultater fra øvrige RNNP-resultater og selskapenes egne data for å få til gode tiltak og barrierer, sier direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold. Hun understreker i denne sammenhengen at det også er viktig å forstå årsaken til hendelser.  

Her kan du se direktesendingen fra RNNP Akutte utslipp