RNNP-tallene for 2021 viser jevnt over gode resultater for næringens arbeid med storulykkerisiko. Unntaket er hydrokarbonlekkasjer på landanleggene. 
Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Det er det nest høyeste antallet siden målingene startet i 2006.

- RNNP-tallene for 2020 viste en kraftig økning i antall uantente hydrokarbonlekkasjer på land. Nå viser tallene for 2021 at landanleggene ikke har klart å snu den negative utviklingen, men at det fortsetter i feil retning. Dette er bekymringsfullt. Nå må selskapene som eier og driver landanleggene ta grep og sørge for reduksjon, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold, som understreker at det er store variasjoner fra anlegg til anlegg. 

Se videopresentasjon av resultatene

Totalindikatoren for storulykker

Utviklingen på land står i kontrast til situasjonen offshore/på sokkelen. Her holdt antall hydrokarbonlekkasjer seg i 2021 på et stabilt og forholdsvis lavt nivå. Det var en økning i antall brønnkontrollhendelser, men bare én av hendelsene ble kategorisert som alvorlig. Antall konstruksjonsskader gikk ned. 

Totalindikatoren for storulykker på sokkelen sank fra 2020 til 2021. RNNP viser at utviklingen også over tid er positiv. 

- Resultatene tilsier at næringens arbeid med risikostyring har effekt, og det forsterker bildet vi har av at næringen er blitt bedre til å styre underliggende faktorer som påvirker risiko. Når det er sagt; dette er historiske data. De gir oss ingen garantier for å unngå fremtidige hendelser og må ikke brukes som noen hvilepute, sier Myhrvold, som maner næringen til ekstra innsats.

- RNNP viser at sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten jevnt over er høyt. Samtidig registrerer vi at utviklingen på viktige områder er i ferd med å flate ut, for eksempel når det gjelder hydrokarbonlekkasjer offshore. Vi ser også en økning i antall brønnkontrollhendelser, noe næringen må gi ekstra oppmerksomhet.

- Jeg forventer at hvert enkelt selskap og næringen samlet jobber målrettet for ytterligere reduksjon av risikonivået, understreker Ptil-direktøren.

Spørreskjemaundersøkelsen

Spørreskjemaundersøkelsen i RNNP utføres annethvert år og omfatter alle arbeidstakere på norsk sokkel og på landanleggene. Undersøkelsen kartlegger arbeidstakernes oppfatninger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, HMS-klima samt opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

Resultatene fra undersøkelsen for 2021 viser at veldig mange ansatte svarer at ting er bra. Samtidig ser vi at en rekke utsagn vurderes mer negativt enn i 2019.

Offshore har det vært en negativ utvikling på en rekke faktorer innen fysisk/kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø, egenrapportering på helseplager og HMS-klima fra forrige undersøkelse i 2019. Trendene er den samme blant ansatte på landanlegg, selv om tendensene her ikke er like sterke.

- Det er viktig at selskapene kjenner til, forstår og bruker den informasjonen som ligger i spørreskjemaundersøkelsen. De ansattes opplevelse av arbeidsmiljøfaktorer, og hms-klima er viktige indikatorer i det systematiske sikkerhetsarbeidet og må være en del av det samlede bildet når selskapene vurderer tiltak for forbedring - sammen med faktorer som storulykkeindikatorer, personskaderisiko, vedlikeholdstall og barriereindikatorer, sier Myhrvold.

Alvorlige personskader

I 2021 var det ingen ulykker som resulterte i dødsfall i petroleumsvirksomheten.

På sokkelen gikk personskadestatistikken i riktig retning, fra 28 alvorlige personskader i 2020 til 27 i 2021. Nedgangen skjer samtidig som antall arbeidstimer har gått opp. Antall skader per million arbeidstimer går dermed ned fra 0,68 til 0,63 fra 2020 til 2021.

Tallene for alvorlige personskader på landanleggene viser en svak oppgang fra 2020 til 2021, fra ni til tolv alvorlige personskader. På land har skadefrekvensen økt fra 1,1 til 1,2 skader per million arbeidstimer.

Barrierer

Hovedtrendene for barriereindikatorene på sokkelen er positiv for de fleste barrierene. Flertallet av dem ligger også på riktig side av bransjens egendefinerte krav. De siste årene har nivået vært noenlunde stabilt. 
For barrierelementer knyttet til isolering og håndtering av energi i forbindelse med hendelser registreres det at flere av disse ligger over bransjens egendefinerte krav, noen viser også en negativ utvikling.

Barriereindikatorene viser fremdeles at det er store nivåforskjeller mellom innretningene.

Resultatene for barriereindikatorene på landanleggene viser en positiv utvikling de siste årene, men også her ser vi store variasjoner mellom anleggene. Noen av anleggene skårer dårligere enn næringens mål. 

Vedlikehold

Det samlede etterslepet for det forebyggende vedlikeholdet utgjør et forholdsvis lavt antall timer for de permanent plasserte innretningene. Tallene i 2021 viser en nedgang i etterslepet sammenlignet med 2020. Tallene viser også at den HMS-kritiske andelen av etterslepet er synkende, men fremdeles finner vi flere innretninger som ikke har utført HMS-kritisk vedlikehold i henhold til egne frister.

For korrigerende vedlikehold på permanent plasserte innretninger viser tallene samlet sett et betydelig antall timer som ikke er utført i 2021. Det er stor variasjon mellom innretningene, men det registreres at innretningene med høyest antall timer korrigerende vedlikehold i 2019 i hovedsak ligger på et lavere nivå i 2021.