Lenke til spørreundersøkelsen

Klikk på lenken for å svare på undersøkelsen: https://www.norceresearch.no/RNNP 

Vi oppfordrer alle til å delta

Spørreundersøkelsen er sendt ut til alle ansatte offshore og på landanlegg. Vi oppfordrer alle til å delta.

God oppslutning på spørreundersøkelsen vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og vil lette prioriteringene for våre tiltak. Hvert svar bidrar til å øke resultatenes pålitelighet og nytteverdi.

 

Målet med undersøkelsen

Målet med spørreundersøkelsen er å måle ansattes opplevelse av arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet og kartlegge forhold som har betydning for variasjon mellom grupper og i utvikling over tid. Dette bidrar til å identifisere behov for tiltak og måle effekten av tidligere gjennomførte tiltak.

Hva får du igjen?

Hver innretning/anlegg får en rapport og lysarkpresentasjon med resultater fra ansatte på egen innretning/anlegg i tillegg til data fra tilsvarende innretninger/anlegg. Entreprenørselskap med mer enn 25 respondenter får en rapport med anonyme data for egne ansatte. Både operatørselskaper, rederier og entreprenørselskaper kan i tillegg bestille egne analyser for sine ansatte. Disse dataene kan sammenstilles etter eget behov, for eksempel etter selskapstilhørighet, stillingskategorier og ansettelsesforhold. Hovedrapporten blir publisert på ptil.no i mars/april 2022.

Anonymitet

Alle svar blir behandlet strengt konfidensielt av NORCE, som står for den praktiske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen. Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med personvernregelverket. Ingen data vil bli gitt ut på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Ingen data om enkeltselskaper eller innretninger formidles til andre selskaper uten samtykke fra de involverte selskapene.