Hendelser med oljeutslipp 

RNNP AU-rapporten viser at antall hendelser med akutte utslipp av råolje har gått ned i perioden 2005-2020. Det samme gjelder tilløp til alvorlige hendelser som kunne gitt akutt forurensing. Antall hendelser med hydrokarbonlekkasjer fra havbunnsinnretninger varierer mellom null og seks i årene 2006-2020.

Den positive utviklingen i antall hendelser og tilløp til alvorlige hendelser gjenspeiles ikke i vurderinger av alvorlighetsgraden. Årlig utslippsmengde har ligget på et stabilt lavt nivå de siste ti årene bortsett fra de årene da hendelser med større utslippsmengde har funnet sted. Vurderinger av tilløpshendelsenes utviklingspotensial varierer uten noen tydelig trend.

Det er fortsatt behov for å diskutere hvilken effekt barrierene har når det gjelder å forhindre større akutte råoljeutslipp og stanse utvikling av hendelser. Det gjelder i all petroleumsvirksomhet over og under vann, bemannet og ubemannet, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet. Hun understreker at en utvikling mot økende bruk av havbunnsløsninger må støttes av kontinuerlig forbedring av barrierer som kan oppdage lekkasje tidlig, og bidra til å begrense og stanse utvikling av en fare- og ulykkessituasjon.

Barentshavet 

I perioden 2013-2020 har det vært stor aktivitet i Barentshavet sammenlignet med tidligere år. Datamaterialet fra RNNP AU er foreløpig for lite til å si noe om utviklingen over tid i dette havområdet eller sammenlikne med andre havområder. Dataene gir imidlertid ikke grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Barentshavet enn ellers på norsk sokkel. 

Hendelser med kjemikalieutslipp 

De aller fleste hendelser med akutte utslipp fra petroleumsvirksomhet er kjemikalieutslipp. Mer enn 20 prosent av disse er større enn en kubikkmeter. Det har vært en positiv utvikling for antall hendelser med kjemikalieutslipp etter 2014, men en liten økning i 2020. Det er en negativ utvikling i årlig utslippsmengde etter 2014. Det har inntruffet flere hendelser med store kjemikalieutslipp i 2020, og årlig utslippsmengde er på sitt høyeste i 2005-2020.  
 
-  Vi har gransket en hendelse med akutt kjemikalieutslipp i 2020. Hendelser minner om hva aktøren skulle unngå. Det er viktig å lære fra alle typer hendelser slik at feil, svakhet og svikt i systemet aktøren har på plass for å ivareta sine forpliktelser blir fanget opp, sier Myhrvold.

Her kan du se direktesendingen fra RNNP Akutte utslipp