Hovedrapport sokkel - 2020

Sammendrag og konklusjoner

 Kapittel 0
Bakgrunn og formål

 Kapittel 1
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger

 Kapittel 2
Data- og informasjonsinnhenting

 Kapittel 3
Risikoindikatorer for helikoptertransport

 Kapittel 4
Risikoindikatorer for storulykker

 Kapittel 5
Risikoindikatorer for barrierer relatert til storulykker

 Kapittel 6
Personskader og dødsulykker

 Kapittel 7
Dybdestudie: rapportering av hendelser og tilløpshendelser til Ptil

 Kapittel 8
Andre indikatorer 

 Kapittel 9 
Spørreundersøkelsen for dykkere 

 Kapittel 10
Anbefaling om videre arbeid

 Kapittel 11