Hendelser med oljeutslipp 

RNNP AU-rapporten viser at antall hendelser med akutte utslipp av råolje har gått ned i perioden 2001-2019. Det samme gjelder tilløp til alvorlige hendelser som kunne gitt akutt forurensing.

Den positive utviklingen i antall hendelser og tilløp til alvorlige hendelser gjenspeiles ikke i vurderinger av alvorlighetsgraden. I 2019 var det en økning i årlig utslippsmengde som følge av en hendelse med et større oljeutslipp i Nordsjøen. 
 
-Det er fortsatt behov for å diskutere hvilken effekt barrierene har når det gjelder å forhindre større akutte råoljeutslipp og stanse utvikling av hendelser. Det gjelder i all petroleumsvirksomhet over og under vann, bemannet og ubemannet, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet. 

Barentshavet 

I perioden 2013-2019 har det vært stor aktivitet i Barentshavet sammenlignet med tidligere år. Datamaterialet fra RNNP AU er foreløpig for lite til å si noe om utviklingen over tid i dette havområdet eller sammenlikne med andre havområder. Dataene gir imidlertid ikke grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Barentshavet enn ellers på norsk sokkel. 

Positiv utvikling for kjemikalieutslipp 

De aller fleste hendelser med akutte utslipp fra petroleumsvirksomhet er kjemikalieutslipp. Mer enn 25 prosent av disse er større enn en kubikkmeter. Det har vært en positiv utvikling for antall hendelser med kjemikalieutslipp etter 2014. Det har vært en negativ utvikling i årlig utslippsmengde etter 2014. Det har inntruffet flere hendelser med store kjemikalieutslipp i 2014 til 2018, enn i årene 2005 til 2014.  
 
I 2019 ser vi en betydelig reduksjon i årlig utslippsmengde for kjemikalieutslipp. Det er for tidlig å si om dette er en utvikling som reflekterer en konkret forebyggende satsing fra aktørene. 
 
I 2016, 2018 og 2019 ser vi en lavere andel hendelser med utslippsmengde større enn 1 kubikkmeter. Det gjenstår å se om dette er en utvikling som reflekterer en konkret satsing fra aktørene på konsekvensreduksjon.
 
- En positiv utvikling betyr ikke at videre oppmerksomhet er unødvendig. Sikkerhet krever kontinuerlig oppmerksomhet og avhenger av det vi gjør for å forebygge hendelser og ulykker til enhver tid og over tid, sier Myhrvold. 

Her kan du se livesending fra RNNP AU: