Janike A. Myre, Norges Rederiforbund:

Vår næring jobber i en kompleks virkelighet hvor kombinasjonen av egne selskapsdata og data fra RNNP undersøkelsene gir oss viktige indikasjoner på områder som er kritiske for et høyt HMS-nivå.

Spørreskjemaundersøkelsen gjennomført i 2019 har en noe lavere svarprosent enn i 2017, med en svarprosenten fra flyttbare innretninger som ligger noe over gjennomsnittet offshore. Vi oppfordrer likevel næringen til å jobbe mot en høyere svarprosent i næringen ved neste undersøkelse.

Fra rederiforbundets side leser vi resultatene med både positivt og negativt fortegn.

Rederiforbundet ser positivt på at vurderinger relatert til HMS og arbeidsmiljø er forbedret siden 2017, men samtidig ser vi at opplevde helseplager i større grad er knyttet mot arbeidssituasjonen. Den relative risikoindikatoren for flyttbare innretninger er imidlertid redusert jevnlig siden 2016.

Videre er det positivt at totalindikatoren for storulykker fortsetter å være på et lavt nivå. For riggnæringen er brønnkontrollhendelser et av de viktigste bidragene til totalrisiko. I 2019 var det 19 brønnkontrollhendelser. 18 av disse var med lav risiko, men det var også i 2019 en alvorlig hendelse. Det viktigste for oss med disse hendelsene er å lære. Det er et viktig og unikt samarbeid mellom operatører og boreentreprenører for å forstå disse hendelsene og unngå at de gjentar seg.

Når det gjelder personskader offshore i 2019, ser vi med bekymring på økning både innenfor antall rapporteringspliktige personskader og antall alvorlige personskader for næringen generelt, men også for flyttbare innretninger.

Medlemsbedriftene i NR jobber tett sammen gjennom deling av erfaringsdata og læring etter disse hendelsene. Varig læring etter hendelser er en utfordring som vil ha kontinuerlig fokus også fremover i tid. Endring dreier seg om sikkerhetskultur og hvordan vi jobber med sikkerhetskulturen for å stå best mulig rustet. Her spiller den norske modellen, med 2 og 3 partssamarbeidet en viktig rolle. Vi må sikre at vernetjenesten gis en viktig «safety voice», og at denne blir lyttet til for å fange tidlige signaler.

Både RNNP dataene og spørreundersøkelsen som nå er gjennomført for 10. gang gir god og viktig informasjon til næringen om HMS-utviklingen på norsk sokkel. Det gir oss viktig tilbakemelding på effekten av det HMS-arbeidet som utføres av selskapene og næringen hver eneste dag gjennom hele året. HMS resultater er, og vil alltid være ferskvare. Det hjelper ikke om vi var gode forrige året, hvis vi ikke greier å opprettholde og forbedre resultatene i året som kommer.

Terje Hansen, El og IT-forbundet:

Vi i EL og IT forbundet er opptatt av innretningene på norsk sokkel og landanleggene blir vedlikeholdt i henhold til program slik at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt.

For de permanent plasserte innretninger viser det totale etterslepet i forebyggende vedlikeholdet og etterslepet for det hms kritiske utstyret er høyere i 2019 enn i rapport årene 2015 til 2018. Det samme er for land anleggene.

Dette er ikke bra og næringen må gjøre grep for å få utført vedlikeholdet slik at vi har den standard som kreves og forventes innen petroleumsnæringen.

En av løsningen kan være og ha mer personer i arbeid for å få utført arbeidet.

Når det gjelder alvorlige personskader ser vi at det har vært en økning i 2019. Dette er ikke bra. Landanleggene har hatt reduksjon i frekvens på alvorlige personskader fra 2018 til 2019. Det er bra. Registrerer at 40 prosent av person skadene ikke var rapportert inn på NAV skjema. Mange av disse skadene var alvorlige. Dette må også næringen gripe fatt i. Det er slik at hvis ikke skjemaer fylt ut og levert inn til NAV så har ikke personen(e) krav på trygderettigheter fra det offentlige og forsikring selskap kan og holde tilbake utbetalinger.

Synes det er flott at denne spørreundersøkelsen gjennomføres men svarprosenten skulle vært høyere. Her bør myndighetene sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker foreningene se på andre måter og gjennomføre undersøkelsen slik at svar prosenten blir høyere.

Halvor Erikstein, Safe:

RNNP er et svært viktig arbeid hvor det samles inn svært mye data som kan anvendes i arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet. Rapporten for 2019 viser at industrien er positivt på veg tilbake etter oljeprisfallet.

I dagens usikre situasjon vil vi så sterkt som mulig oppfordre industrien til å holde fast på det gode arbeidet og ikke gjennomføre panikktiltak under en mulig periode med ekstraordinær lav oljepris. Vi vil også oppfordre alle selskaper som har arbeidstakere på sokkel og landanlegg til å bestille skreddersydde analyser av RNNP 2019.

Jan Vidar Markmanrud, Norsk olje og gass:

RNNP er et viktig verktøy i arbeidet med å gi et bilde av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet og danner et godt grunnlag for kontinuerlig forbedring i det videre HMS arbeidet vi har foran oss.

RNNP 2019 gir en god indikasjon på at HMS nivået i vår virksomhet er høyt og i stadig forbedring. Totalindikatoren som viste en økning i 2015-2016 har snudd til en positiv trend de siste 3 år og bekrefter at vi langt på vei har lykkes i målet om at «trenden skal snus» som ble satt for noen år tilbake.

Det er betryggende å se at hydrokarbonlekkasjer er på et historisk lavt nivå og at flere sentrale indikatorer knyttet til sikkerhetskulturen viser en god utvikling.

Samtidig er det fremdeles viktige forhold bransjen må jobbe videre med. Dette gjelder blant annet ytterligere forbedring av tekniske barrierer, og reduksjon av alvorlige personskader som viser et antall vi ikke kan akseptere. Vi må også fortsette å tilrettelegge arbeidsforholdene bedre slik at vi unngår utvikling av helseplager som for altfor mange fører til en betydlig redusert livskvalitet.

Det hevdes ofte at «HMS er ferskvare». RNNP bidrar til å vise at HMS også har lang holdbarhet når det jobbes systematisk og langsiktig med alle de rammebetingelser som er helt nødvendig for å oppnå et høyt HMS nivå.