På landanleggene var det i 2020 en kraftig økning i antall hendelser med potensial til å utvikle seg til storulykker. I tillegg til to alvorlige branner på Melkøya og Tjeldbergodden har anleggene også en bekymringsfull økning i antall uantente hydrokarbonlekkasjer.

 - Dette er en utvikling som gir grunn til bekymring. Her kreves det enda mer systematisk og målrettet innsats. Ledelsen og selskapene må ta grep, vise at de forstår risiko, og at de håndterer dette på en god måte for å forebygge uønskede hendelser, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Tallene fra RNNP viser likevel at mye går riktig vei i norsk petroleumsvirksomhet. På sokkelen har det vært en liten nedgang i antall hendelser med storulykkepotensial. Antall hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser er begge på et historisk lavt nivå.

Samtidig viser totalindikatoren knyttet til tilløpshendelser for storulykke på sokkelen en liten oppgang. Dette henger i hovedsak sammen med en merkbar økning i antall konstruksjonshendelser, særlig på flyttbare innretninger. Disse hendelsene har stort potensial, og bidrar derfor til at totalindikatoren beveger seg i feil retning.

- Selv om tallene for sokkelen er relativt stabile, er ikke dette godt nok. Målet må være en ytterligere reduksjon i antall hendelser, sier Myhrvold.

Resultatene innen vedlikeholdsstyring viser at omfanget av utført vedlikehold på sokkelen og landanleggene synker fra 2019 til 2020. Mye vedlikehold er ikke gjort i henhold til planer.

Årsaken finner vi trolig i koronapandemien, som har ført til en rekke utsatte revisjonsstanser og utsatt planlagt vedlikehold. På sokkelen ser det ut til at selskapene har prioritert vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr. På landanleggene er det imidlertid en økning i etterslep av vedlikehold på HMS-kritisk utstyr. 

- Mangelfullt og manglende vedlikehold er ofte er en medvirkende årsak til hendelser og storulykker, derfor er det viktig at selskapene sørger for at manglende vedlikehold over tid ikke utvikler seg til å bli en sikkerhetsrisiko, understreker Myhrvold.

- Når det gjelder barrierer, ser vi en bekymringsfull utvikling på testresultatene for sikkerhetskritiske ventiler for innretninger på sokkelen. Dette er alvorlig. Vi kan ikke akseptere svakheter i barrierene som kontrollerer energistrømmen inn og ut av anleggene.  Med tanke på det fokuset som bransjen de siste årene har hatt på forebygging av storulykker, burde det være mulig å få til større forbedringer på dette området.

Opptak fra direktesendingen om RNNP

Under følger et kort sammendrag av hovedfunnene i RNNP 2020:

(Lenker til RNNP-rapportene finner du lengst nede på siden)

Storulykkerisiko på sokkelen

Det ble registrert fem ikke-antente hydrokarbonlekkasjer 2020 (seks i 2019). Dette er det laveste antallet som er registrert. Det er registrert tre lekkasjer over 1 kg/s. Det er nå sju år siden det ble registrert en hydrokarbonlekkasje over 10kg/s.

I 2020 var det 10 brønnkontrollhendelser, alle disse var i laveste risikokategori. Selv om det er færre brønnkontrollhendelser i 2020 i forhold til 2019, er frekvensen av slike hendelser, når de normaliseres mot antall borede brønner, innen forventet område i 2020.

I 2020 ble det registrert elleve skader på konstruksjoner og maritime systemer, mot fem i 2019.

Totalindikatoren, hvor alle tilløpshendelsene er vektet mot iboende ulykkepotensiale, viser en ikke signifikant oppgang i 2020.

Storulykkerisiko på land

For landanleggene er det rapportert om sytten tilløpshendelser med iboende storulykkepotensial i 2020 mot åtte i 2019. Landanleggene har en bekymringsfull økning i uantente hydrokarbonlekkasjer og to alvorlige branner, på Melkøya og Tjeldbergodden. Begge brannene granskes av Petroleumstilsynet, og granskingsrapportene publiseres på ptil.no når de er ferdigstilte.

Vedlikeholdsstyring

I 2020 har det vært en reduksjon i antall timer for det utførte forebyggende og korrigerende vedlikeholdet for de permanent plasserte innretningene. Selv om tallmaterialet for det totale etterslepet i forebyggende vedlikehold er lavt, har dette en økende trend de siste tre årene. I 2020 er en på nivå med 2013. Etterslepet for HMS-kritisk forebyggende vedlikehold har holdt seg noenlunde stabilt i hele perioden. Det er en betydelig økning i antall timer for det totale utestående korrigerende vedlikeholdet i 2020 sammenlignet med året før.

Også på landanleggene har antall timer utført vedlikehold gått ned i 2020 sammenlignet med året før. Vi ser spesielt at omfanget av det utførte forebyggende vedlikeholdet er betydelig redusert sammenlignet med 2018 og 2019. Timer for revisjonsstans er også betydelig redusert sammenlignet med 2019. Det er videre en økning i det totale utestående korrigerende vedlikeholdet for 2020 sammenlignet med årene før, og i det utestående HMS-kritiske korrigerende vedlikeholdet.

Barrierer

Industrien bruker i stadig større grad indikatorer som kan si noe om robustheten til å motstå hendelser – såkalte ledende indikatorer. Barriereindikatorer er et eksempel på slike. Denne typen indikatorer sier blant annet noe om barrierenes evne til å fungere når det er behov for dem.

Barriereindikatorene viser fremdeles at det er store nivåforskjeller mellom innretningene på sokkelen. En ser over tid en positiv trend for flere av barrierene som har ligget over bransjens egendefinerte krav, men de siste årene har nivået vært noenlunde stabilt. Det synes likevel som det er en økning i feil på noen barrierer, spesielt lekkasjetest i stigerørsventiler viser en tydelig økning i feil de siste årene. For sektoren ligger resultatene for flere av de sikkerhetskritiske ventiltypene over bransjenormen.

På landanleggene viser barriereindikatorene store variasjoner mellom anleggene. For alle landanleggene samlet er det en stabil eller positiv utvikling av barriereindikatorene de senere år. Indikatoren for nødavstengingsventiler viser også her at en ligger over bransjekravet.

Personskader

I 2020 ble det registrert 191 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel. I 2019 ble det rapportert 234 slike skader. 25 av disse ble klassifisert som alvorlige i 2020 mot 33 i 2019. På landanleggene er det rapportert ni hendelser som oppfyller kriteriene for alvorlig personskade. Tilsvarende tall for 2019 var sju.

På flyttbare innretninger var det en nedgang i antall alvorlige personskader per million arbeidstimer i 2020, mens det på produksjonsinnretninger var en økning. Også på landanleggene var det en økning i alvorlige personskader i 2020.