- Sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet er høyt, og det blir gjort mye godt arbeid. For norsk sokkel viser årets RNNP-resultat positiv utvikling på flere områder. Det er gledelig. Vi ser en positiv trend når det gjelder storulykkerisiko, blant annet med færre hydrokarbonlekkasjer. Det var ingen dødsulykker i fjor, og vi ser også en reduksjon i antall personskader for norsk sokkel, sier Anne Myhrvold.

- Vi går i riktig retning. Det er positiv utvikling på flere viktige områder. Vi ser at felles, målrettet innsats knyttet til reduksjon av hydrokarbonlekkasjer gir positive resultater.

- Bra, men ikke godt nok

- Likevel skjer det fortsatt for mange hydrokarbonlekkasjer, brønnkontrollhendelser, hendelser med fallende gjenstander, personskader og andre alvorlige hendelser hvert eneste år. Vi kan ikke slå oss til ro med dette. Det er ikke godt nok, poengterer hun.

- Næringen og selskapene har ansvar for kontinuerlig forbedring av sikkerheten. Vi forventer langsiktig og målrettet innsats, og at bransjen bruker RNNP-resultatene aktivt, konstruktivt og bevisst for å oppnå forbedring innenfor alle områder av virksomheten, sier Myhrvold, som blant annet etterlyser klarere tegn til forbedring i RNNP-resultatene for de åtte landanleggene.

- På landanleggene ser vi dessverre en økning i skadefrekvensen for alvorlige personulykker. Antall hendelser med storulykkepotensial på landanleggene har dessuten vært stabilt over lengre tid. Jeg oppfordrer anleggseierne og bransjen til å se nærmere på resultatene her, og finne ut hvorfor de ikke beveger seg videre i riktig retning og hva som må til for å få til en forbedring, sier Anne Myhrvold.

 

Storulykkerisiko på sokkelen

Det var ingen storulykker på norsk sokkel i 2018.

Antall tilløpshendelser med potensial for å medføre storulykker har vist en positiv utvikling fra år 2002. I 2018 var det 31 slike hendelser, det laveste antall hendelser som er registrert siden målingene startet.

Det ble registrert sju ikke-antente hydrokarbonlekkasjer i 2018, mot ti året før. Dette er det nest laveste antallet av denne typen hendelser som er registrert. Det er nå fem år siden det ble registrert en hydrokarbonlekkasje i den alvorligste kategorien (lekkasjerate over 10 kg/sekund).

I 2018 var det 14 brønnkontrollhendelser, 13 av disse var i laveste risikokategori og én i mellomste kategori.

Det ble registrert seks skader på konstruksjoner og maritime systemer, tilsvarende tall for 2017 var fem.

Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som reflekterer industriens evne til å styre forhold som påvirker risiko, er på sitt laveste nivå noen gang.

Barrierer

Når det gjelder barrieredata, viser RNNP 2018 at det fremdeles er store nivåforskjeller mellom individuelle innretninger og anlegg. Bransjen sett under ett, har en vedvarende positiv trend for flere av barrierene som tidligere lå over bransjens egendefinerte krav. For noen barrierelementer har det, på bransjenivå, vært en negativ utvikling de siste årene.

For de aller fleste barriereelementene viser resultatene for 2018 at disse er bedre enn bransjens egendefinerte krav. Dette kan bety at de siste års oppmerksomhet på barrierestyring i næringen også gir resultater innen dette området.

Vedlikeholdsstyring

For de permanent plasserte innretningene har det totale etterslepet av forebyggende vedlikehold økt fra 2017 til 2018. Økningen har oppstått selv om antall timer utført forebyggende vedlikehold har økt i 2018. Antall timer etterslep knyttet til HMS-kritisk utstyr er blant de høyeste i 2018.  De aller fleste innretningene og landanleggene har få timer etterslep innen forebyggende vedlikehold.

Storulykkerelaterte hendelser på landanleggene

På de åtte landanleggene ble det rapportert ti tilløpshendelser med iboende storulykkepotensiale i 2018 (mot ni i 2017). Av disse ti var det sju uantente hydrokarbonlekkasjer, to antente hydrokarbonlekkasjer og en ikke prosessrelatert (annen) brann. Dette antallet tilløpshendelser har holdt seg relativt stabilt over flere år.

Personskader og ulykker

Det var ingen dødsulykker på sokkelen eller landanleggene i 2018.

På sokkelen ble det i 2018 registrert 193 rapporteringspliktige personskader (mot 204 i 2017). Av disse ble 25 kategorisert som alvorlige personskader (mot 29 i 2017).

Antall alvorlige personskader per million arbeidstimer på sokkelen var 0,6 i 2018 (mot 0,9 i 2017).

På landanleggene ble det i 2018 rapportert inn ni hendelser som oppfyller kriteriene for alvorlig personskade. Tilsvarende tall for 2017 er seks. Antall alvorlige personskader per million arbeidstimer på landanleggene var 1,1 (en økning fra 2017), og frekvensen er nå på sitt høyeste nivå siden 2013.

Kvalitativ studie

Spørreskjemaundersøkelsen i RNNP blir gjennomført annethvert år. Da resultatene for 2015-2017 ble lagt fram i fjor, viste de en tydelig negativ utvikling i hvordan de ansatte offshore og på landanleggene vurderte HMS-klima, opplevd risiko og en rekke arbeidsmiljøindikatorer.

Ptil har i etterkant fått gjennomført en feltstudie med intervjuer og observasjon innenfor utvalgte områder for å få mer kunnskap om årsakene til denne utviklingen, hvordan resultatene kan forstås, og hvordan dette kan følges opp.

Studien viser at ansattes vurderinger og betraktninger er konsistente og i samsvar med de negative trendene i spørreskjemaet. Studien peker på en rekke utilsiktede effekter som kan ha negative sikkerhetsmessige konsekvenser.

Studien indikerer utfordringer i bransjen som kan ha negative sikkerhetsmessige utfordringer. Dette inkluderer:

  • Svekket tillit i samhandlingen mellom ulike aktørgrupper
  • Negative konsekvenser av nedbemanning, utskifting og rotasjon av personell for kompetanse og kontinuitet
  • Ikke hensiktsmessig bruk av KPIer
  • Utilsiktede konsekvenser av endringer i vedlikeholdsprogrammer og organiseringen av vedlikehold

For bransjen som helhet vil innføring av mange endringer og tiltak over relativt kort tid representere en utfordring knyttet til det å ha god oversikt over risikobildet.

Video: Se presentasjon av resultater og trender fra RNNP 2018

 

Spørreskjemaundersøkelse – dykkepersonell

I 2018 har en for første gang invitert dykkerpersonell til å delta i spørreskjemakartleggingen i RNNP. De fleste spørsmålene er like som i hovedundersøkelsen, men dykkerpersonell har også fått en del spørsmål som kun gjelder dem.