RNNP AU-rapporten viser at antall hendelser med akutte utslipp av råolje har gått ned i perioden 2001-2017. Det samme gjelder tilløp til alvorlige hendelser som kunne gitt akutt forurensing. Etter 2013 ser vi en økende tendens for antall tilløpshendelser. Brønnkontrollhendelser i Nordsjøen bidrar særlig til denne utviklingen.

- Den positive utviklingen i antall hendelser og tilløp til alvorlige hendelser gjenspeiles ikke i vurderinger av alvorlighetsgraden. Det er derfor fortsatt behov for å vurdere hvilken effekt barrierene har når det gjelder å forhindre akutte råoljeutslipp og stanse utvikling av hendelser, sier fagdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen.

RNNP Akutte Utslipp

RNNP Akutte utslipp (RNNP AU) er en videreutvikling av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. I stedet for å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten risiko for hendelser som kan føre til akutte utslipp.

Klikk her for å lese mer om RNNP-AU.

Havbunnsinnretninger

Antall undervannsløsninger øker i forbindelse med nye utbygginger på norsk sokkel.

I 2017 ble det registrert fem hydrokarbonlekkasjer fra havbunnsinnretninger som rørledning, brønnstrømsrør og brønnramme. Dette er det høyeste antall hendelser som er registrert siden 2006.

Ptil gransket hydrokarbonlekkasjen fra brønnramme som inntraff 10. mars 2017 på Åsgard A.

- Dette området fortjener større oppmerksomhet. Det er viktig å redusere usikkerhet knyttet til akutte utslipp fra havbunnsinnretninger, og selskapene må tydeliggjøre hvordan de jobber med kontinuerlig forbedring relatert til denne type hendelser, sier Carlsen.

Barentshavet

I perioden 2013-2017 har det vært stor aktivitet i Barentshavet sammenlignet med tidligere år. Datamaterialet fra RNNP AU er foreløpig for lite til å si noe om utviklingen over tid i dette havområdet eller sammenlikne med andre havområder. Dataene gir imidlertid ikke grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Barentshavet enn ellers på norsk sokkel.

- Det er helt klart grunn til å rette oppmerksomheten mot ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre akutt forurensning i Barentshavet. Det er også behov for å klargjøre hva som er eventuelle områdespesifikke utfordringer og hva som er mer generelle utfordringer, sier Carlsen.

Kjemikalier

Hendelser med kjemikalieutslipp utgjør 80 prosent av alle hendelsene med akutte utslipp i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Om lag en firedel av kjemikaliehendelsene har en utslippsmengde større enn én kubikkmeter. Innenfor kjemikalieutslipp er det ingen positiv utvikling i perioden 2001-2017.

- Det er grunn til å stille spørsmål om det generelt er nok oppmerksomhet på risiko for akutte utslipp av kjemikalier og om det er god nok kontroll på barrierer som kan forhindre og stanse slike hendelser, sier Carlsen.