RNNP AU-rapporten viser at antall hendelser med akutte utslipp av råolje har gått ned i perioden 2001-2018. Det samme gjelder tilløp til alvorlige hendelser som kunne gitt akutt forurensing.  

- Den positive utviklingen i antall hendelser og tilløp til alvorlige hendelser gjenspeiles ikke i vurderinger av alvorlighetsgraden. Det er derfor fortsatt behov for å diskutere hvilken effekt barrierene har når det gjelder å forhindre større akutte råoljeutslipp og stanse utvikling av hendelser, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

RNNP Akutte Utslipp

RNNP Akutte utslipp (RNNP AU) er en videreutvikling av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. I stedet for å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten risiko for hendelser som kan føre til akutte utslipp.

Klikk her for å lese mer om RNNP-AU.

Sikkerhet på havbunnen

Antall undervannsløsninger øker i forbindelse med nye utbygginger på norsk sokkel.

I 2018 ble det registrert to hydrokarbonlekkasjer fra havbunnsinnretninger som rørledning, brønnstrømsrør og brønnramme. Det ble registrert tre skader på undervannsproduksjonsanlegg utenfor sikkerhetssonen til en overflateinnretning.

- Dette området må få større oppmerksomhet, sier Myhrvold.

- Det er viktig å redusere usikkerhet knyttet til akutte utslipp fra havbunnsinnretninger, og selskapene må tydeliggjøre hvordan de jobber med kontinuerlig forbedring relatert til denne type hendelser, sier hun.

Barentshavet

I perioden 2013-2018 har det vært stor aktivitet i Barentshavet sammenlignet med tidligere år. Datamaterialet fra RNNP AU er foreløpig for lite til å si noe om utviklingen over tid i dette havområdet eller sammenlikne med andre havområder. Dataene gir imidlertid ikke grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Barentshavet enn ellers på norsk sokkel.

- Det er helt klart grunn til å rette oppmerksomheten mot ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre akutt forurensning i Barentshavet. Det er også behov for å klargjøre hva som er eventuelle områdespesifikke utfordringer og hva som er mer generelle utfordringer, sier Myhrvold.

Kjemikalier

Hendelser med akutt utslipp av kjemikalier står for 80 prosent av antall utslipp i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Om lag en firedel av disse utslippene har en utslippsmengde større enn én kubikkmeter. Det har vært en positiv utvikling for antall hendelser med kjemikalieutslipp etter 2014, men utviklingen er negativ når vi ser på årlig utslippsmengde. Det skyldes at det har inntruffet flere hendelser med stor utslippsmengde siste årene.

Myhrvold mener det er grunn til å stille spørsmål om det generelt er nok oppmerksomhet på forebygging av akutte utslipp av kjemikalier og om selskapene har god nok kontroll på barrierer som kan forhindre og stanse slike hendelser.