Ptil ser med uro på at kapasitet og kompetanse er identifisert som avvik i en lang rekke av våre tilsyn – hos operatører og rettighetshavere, i store og små selskaper. Forhold knyttet til dette har også vært medvirkende årsak til flere alvorlige hendelser de siste par årene. Tilgang på godt kvalifisert personell er i særlig grad en utfordring blant leverandørene.

Situasjonen gir grunn til bekymring. Framtiden for næringen vil blant annet preges av aldrende infrastruktur, automatisering, introduksjon av nye driftsformer og prosjekter knyttet til nye energiformer.

Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en kompetent arbeidsstokk og god bemanning.

Vi oppfordrer selskapslederne til å stoppe opp og vurdere situasjonen i eget selskap grundig. Med god styring er det fullt mulig å lykkes!

Video: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Hva er Ptils Hovedtema?

Hvert år løfter vi fram ett tema og én overskrift som vi på overordnet nivå ber selskapene om å vie spesielt stor oppmerksomhet: Vårt Hovedtema.

Valget av Hovedtema for et nytt år er gjenstand for en omfattende Ptil-prosess i forkant. Men resultatet er for en gangs skyld enkelt – og lett å formidle.

Denne ene, korte teksten som presenteres hver høst, handler om et tema vi ber bransjen, gjennom sine ledere og beslutningstakere, se særlig grundig på og ta nødvendige aksjoner.

Hvorfor? Fordi i dette korte budskapet bor noen viktige og komplekse utfordringer som må løses; utfordringer som er grunnleggende for å kunne bevare og videreutvikle et høyt sikkerhetsnivå. 

Tidligere Hovedtema

2017 Trenden skal snus 
2018 Sikkerhet er et verdivalg 
2019 Sikker, sterk og tydelig 
2020 Aldri en ny storulykke 
2021 På lag med leverandørene 
2022 Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet