Spørsmål

Hvordan regnes døgnet i forhold til skiftplaner? Hva med arbeidstiden ved overgang fra natt- til dagskift?

Svar

I henhold til rammeforskriften § 37 skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige tolv timer i døgnet. For de som arbeider etter en fast avtalt skiftplan, vil døgnets begynnelse være ved tidspunktet for det ordinære skiftets begynnelse. 

Dersom skiftet for eksempel er fra kl. 19 til kl. 7, så begynner døgnet kl. 19. Hvis en har en fast ordning der en i løpet av oppholdsperioden går over fra nattskift til dagskift, kan dette bare gjøres innenfor regelverket ved at en reduserer det siste nattskiftets lengde tilsvarende den tiden en skal arbeide første dagen på dagskiftet.

Ved en fast ordning der en endrer skiftet fra natt til dag i løpet av oppholdsperioden, kan en heller ikke øke døgnets timeantall utover tolv timer med bruk av overtid.