Spørsmål

Vi har en samarbeidspartner som mottar løfteinnretninger og løfteredskap for reparasjon og overhaling fra innretninger til havs. Disse ønsker nå at dette utstyret blir godkjent før det blir sendt tilbake igjen. Som sakkyndig virksomhet driver vi med slik godkjenning på land, spørsmålet er om en godkjenning fra oss er gyldig for bruk av utstyret på oljeinnretninger til havs.

Svar

I aktivitetsforskriften § 43 om bruk av arbeidsutstyr adopteres arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr, med unntak av kapittel IX som omhandler sakkyndig virksomhet. I praksis betyr dette at de godkjenningsordningene som er etablert for sakkyndig virksomhet på land, ikke automatisk gjelder offshore.

I henhold til petroleumsloven er det operatørselskapene som er ansvarlige for å sikre at de som deltar i petroleumsvirksomheten, innehar de nødvendige kvalifikasjonene. For deres selskaps vedkommende vil det således være det aktuelle operatørselskapet som kan svare på spørsmålet om kvalifisert godkjenning, jf. også rammeforskriften § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere.

Den som utfører sakkyndig virksomhet, vil i tillegg ha et selvstendig ansvar for å sikre at de som utfører arbeidet, har den nødvendige kompetansen, jamfør styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse.

Vi kan ellers opplyse at veiledningen til aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram anbefaler bruk av NORSOK R-003N vedlegg G og H for vedlikehold og kontroll av løfteinnretninger og løfteredskap.