(Problemstillingen kommer ikke direkte under paragrafen her, men tolkningen kan likevel sies å være aktuell.)

Spørsmål

Med dette ber vi om bistand til å klargjøre følgende problemstilling med hensyn til valg av K-HVO.

Vår virksomhet i Norge er organisert i to separate juridiske enheter.

  • TIK, som driver bore- og entreprenørvirksomhet på norsk sokkel, og som er arbeidsgiver for ca. 565 norske offshoreansatte.
  • TAK, som er et landbasert selskap som utfører administrative oppgaver for TIK. Selskapet har 43 ansatte i landadministrasjonen.

TIK og TAK er således to atskilte og forskjelligartete virksomheter.

I forbindelse med at "Trident Sentinel" startet oppdrag på norsk sokkel i 2004, ble ca. 50 ansatte i TIK UK midlertidig overført til "Trident Sentinel" på norsk sokkel. Disse britiske arbeidstakerne har opprettholdt sin ansettelse i UK-selskapet.

I forbindelse med utpekning/valg av nytt K-HVO i TIK har det oppstått uenighet internt om beregningsgrunnlaget.

Bedriften har lagt til grunn at alle faste og midlertidige ansatte i TIK skal inngå i beregningsgrunnlaget. Etter bedriftens oppfatning inkluderer dette også de UK-ansatte på ”Trident Sentinel” i og med at de er midlertidig overført til norsk sokkel, og de er underlagt AML når de utfører arbeid i Norge.

Bedriften har videre lagt til grunn at K-HVO-funksjonen koordinerer HVO på de forskjellige enhetene i TIK. Det er opprettet egen verneombudsordning for ansatte i TAK. Bedriften er således av den oppfatningen at de ansatte i TAK ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget.

ARBEIDSTAKERORG I har sluttet seg til bedriftens syn, men ARBEIDSTAKERORG II er av den oppfatning at UK-ansatte på ”Trident Sentinel” ikke skal regnes med. Derimot mener de at de ansatte i TAK skal inngå i beregningsgrunnlaget.

Vi ber med dette om Ptils syn i forkant av en endelig fastsettelse av beregningsgrunnlaget.

Svar

Ordningen med K-HVO er ikke spesifikt regulert i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Når det gjelder valg/utpeking av K-HVO, er partene, så vidt vi forstår, enige om å legge til grunn reglene for valg/utpeking av HVO, jf. forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (verneombudforskriften) § 5. I henhold til § 5 nr. 3 skal HVO velges av verneombudene. Utpeking av HVO kan skje i de tilfellene som faller inn under § 5 nr. 2: "Ved virksomhet hvor en lokal fagforening organiserer flertallet av arbeidstakere, utpeker denne hovedverneombudet."

Vi har fått opplyst at de 50 britiske arbeidstakerne er organisert i en av de lokale fagforeningene, og de utgjør da en del av beregningsgrunnlaget i henhold til § 5 nr. 2.

Det kan for øvrig opplyses at ved valg av VO i henhold til verneombudforskriften § 2, ville de britiske arbeidstakerne være med i beregningsgrunnlaget i henhold til denne paragrafen nr. 1, selv om de ikke hadde vært organisert.

Grunnen til dette er at TIK har det generelle HMS-ansvaret også for innleid personell mens de arbeider på ”Trident Sentinel”. Dette personellet vil da omfattes av TIKs vernetjeneste og AMU for så vidt gjelder problemer som er relatert til arbeidet i denne virksomheten. De vil da også ha rett til å stemme ved valg av VO og ved valg av deltakere til AMU.

Når det gjelder de ansatte i TAK, er de ikke med i beregningsgrunnlaget. Bestemmelsene om valg/utpeking av VO og HVO gjelder innenfor virksomheten, og TAK er en annen virksomhet enn TIK.