Spørsmål

Hos oss har en besluttet å redusere K-HVO-stillingen til femtiprosentsstilling. Dette innebærer at jeg skal reise offshore i femtiprosentsstilling som DVO/kranfører. Mine spørsmål blir da som følger:

  • Er K-HVO definert som HVO med alle rettigheter?
  • Med hele selskapet som ansvarsområde?
  • Hvem er det som kan foreta en vurdering av hva som er nok tid til å utøve vervet som K-HVO på en forsvarlig måte?

Jamfør forskrift til arbeidsmiljøloven om verneombud og arbeidsmiljøutvalg:

  • § 5 Hovedverneombudet nr. 5 siste avsnitt: ”For øvrig gjelder de regler som er fastsatt for verneombudet, tilsvarende for hovedverneombudet.
  • § 4 Verneombudets oppgaver andre ledd: ”Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte.

Svar

Arbeidsmiljøloven (aml) med tilhørende forskrifter behandler HVO og VO og de rettigheter og plikter disse er tillagt. K-HVO er ikke nevnt spesifikt.

Det som imidlertid er klart, er at hvis det er flere HVO-er i virksomheten, må disse velge eller utpeke et HVO som skal samordne deres aktiviteter. Det vises i den forbindelse til verneombudsforskriften § 5 nr. 5. Denne koordineringsfunksjonen av HVO-ene kan enten utføres av en av HVO-ene i tillegg til funksjonen som HVO, eller det kan velges en person i tillegg som da bare vil være K-HVO.

I henhold til verneombudsforskriften § 2 nr. 2 deler arbeidsmiljøutvalget arbeidsplassen inn i verne­områder. Arbeidsmiljøutvalget avgjør antallet verneområder, og dermed hvor mange verneombud som skal være på arbeidsplassen. Dermed er det også naturlig at arbeidsmiljøutvalget tar standpunkt til andre spørsmål som har med vernetjenesten å gjøre, for eksempel hvordan en skal organisere funksjonen som "hovedverneombud" for hovedverneombudene.

K-HVO får de samme plikter og rettigheter som de andre HVO-er.

HVO (og VO) er i utgangspunktet ikke en heltidsposisjon, men HVO skal få den nødvendige tid til å utføre sine oppgaver, jamfør arbeidsmiljøloven § 29 nr. 3: oppdatering, nye aml § 6-5 nr. 2 og 3. Basert på dette er det ingenting i veien for at K-HVO går i halv stilling som for eksempel kranfører. I den grad dette kolliderer med å utføre oppgavene som K-HVO, kan vedkommende prioritere eller ta seg nødvendig tid til å utføre K-HVO-oppgavene.

Det samme gjelder selvsagt også for HVO og VO ellers. Selv om det i utgangspunktet er VO/HVO som selv avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å utføre arbeidet, bør dette drøftes med nærmeste overordnede på forhånd slik at tiden og tidspunktene kan tilpasses VO/HVO sitt ordinære arbeid.