Spørsmål

Dette gjelder forståelsen av regelverket knyttet til arbeidstiden.

Arbeidstiden er fra 07.00 til 19.00 for de personene dette gjelder, og vår praksis tilsier at det ikke skal planlegges arbeid for disse mellom 23.00 og 03.00. Eventuelt arbeid i dette tidsrommet skal være ved utkalling i så fall.

Er det i orden å kalle ut en person som sover mellom 23.00 og 03.00 når dette er eneste måten å få i gang produksjonen igjen etter at den har "trippet" (dvs. innretningen ikke produserer)? Vi praktiserer også utkalling når kun deler av innretningen er stengt ned, for eksempel ved vanninjeksjon.

Arbeidet ovenfor er ikke forebyggende eller korrigerende for å opprettholde sikkerhetskritiske barrierer.

Svar

For at en skal kunne arbeide overtid, må vilkårene i arbeidsmiljøloven § 49 om overtidsarbeid og merarbeid: oppdatering nye aml § 10-6 være til stede. Se denne paragrafen. I tillegg gjelder kravene til tilrettelegging av arbeid, deriblant til nattarbeid og til nødvendig restitusjon og hvile. Se aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid og tolkningene av den paragrafen, særlig tolkningen "nattarbeid - praktisering". Der står det blant annet at:

"Bestemmelsen innebærer at nattarbeid begrenses til oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet. Slike oppgaver og funksjoner kan være aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde produksjonen og aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner. Slike aktiviteter kan videre være vedlikeholdsaktiviteter som er nødvendige for å gjenopprette fysiske barrierer."

Kravene til nødvendig restitusjon og hvile innebærer blant annet at en må sørge for elleve timers (åtte under visse vilkår) hvile etter arbeidsøkten om natten, jf. rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder.

Se også rammeforskriften § 43 om nattarbeid.