Spørsmål

Hos oss er det alltid to kvalifiserte kontrollromsoperatører på skiftet. Den ene av disse sitter i det sentrale kontrollrommet til enhver tid, mens den andre fungerer som områdeoperatør. Områdeoperatøren kan komme til kontrollrommet på kort varsel (få minutter). Oppfyller denne ordningen kravet i aktivitetsforskriften § 31? Jamfør veiledningen:

”For overvåking og kontroll som nevnt i første ledd, bør det være minst to personer til å ivareta overvåkings- og kontrollfunksjonene som nevnt i andre ledd,

a) i det sentrale kontrollrommet på permanent bemannede innretninger,”

Svar

Hovedkravet i aktivitetsforskriften § 31 om overvåking og kontroll er ”blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid”, og dette kravet må ses i sammenheng med kravet i styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse tredje ledd ”Ved bemanning av de ulikearbeidsoppgavene (her overvåkings- og kontrolloppgav­ene) skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre”, jamfør § 31 andre ledd.

Grunnen til at sentralt kontrollrom er nevnt i veiledningen til aktivitetsforskriften § 31, er at flere oppgaver må kunne håndteres samtidig i slike kontrollrom (som brann- og gassalarmer som må håndteres sammen med prosesskontroll og f. eks. arbeidstillatelseskontroll). Flere av disse oppgavene er ikke forenlige med hverandre, og det må derfor være mer enn én person i kontrollrommet; jamfør den anbefalte oppfyllingen av § 31 i veiledningen tredje avsnitt.

Det kan også, som anbefalingen viser, være behov for mer enn to personer i kontrollrommet. Den ansvarlige må selv vurdere dette behovet basert på analyser av de oppgavene som skal løses i de enkelte tilfellene, og utformingen av kontrollrommet, jamfør blant annet innretningsforskriften § 21 om menneske-maskin-grense­snitt og informasjonspresentasjon.