Spørsmål

Er det talfesta krav til bemanning i sentralt kontrollrom?

Svar

Aktivitetsforskrifta § 31 seier mellom anna at:

"Den ansvarlige skal sikre at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring av aktivitetene, blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid, jf. styringforskriften § 19

Det skal legges til rette for at personell som har kontroll- og overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan hente inn og behandle informasjon om slike forhold på en effektiv måte, jf. også styringsforskriften § 14."

Den tilrådde oppfyllinga av kravet, sjå rettleiinga til paragrafen, seier mellom anna at:

"For overvåking og kontroll som nevnt i første ledd, bør det være minst to personer til å ivareta overvåkings- og kontrollfunksjonene som nevnt i andre ledd,

a) i det sentrale kontrollrommet på permanent bemannede innretninger,"

Om kontrollrommet var slik at éin person kunne utføra alle kontrollromsfunksjonane åleine på ein effektiv måte, treng ikkje fleire personar vera til stades i kontrollrommet  "til enhver tid”, nødvendigvis, men forsvarleg bemanning krev minimum to, som sagt.