Spørsmål

I henhold til aktivitetsforskriften § 22 skal alle ledere ha samme opplæring som VO, men hva defineres som en leder?

Er en bas, formann eller leder av et arbeidslag definert som leder i henhold til regelverket og skal ha kurs?

Svar

Du spør om hvem som omfattes av kravet i aktivitetsforskriften § 22 første ledd, og dermed skal gis samme opplæring som medlemmer av AMU og verneombud. Aktivitetsforskriften gjelder petroleumsvirksomhet til havs, jf. § 1 om virkeområde.

I HMS-regelverket er det ikke gitt noen definisjon av hva som anses som en ”leder”. Hva som ligger i begrepet, må derfor ses i forhold til den aktuelle bestemmelsen. Ut fra formålet med aktivitetsforskriften § 22, må uttrykket ”ledere og andre med ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet”, som omfattes av kravet i § 22 første ledd, forstås vidt. Det er i relasjon til denne bestemmelsen heller ikke nødvendig å sette noen skarp grense mellom ”leder” og ”andre med ansvar…”

Kravet i § 22 første ledd vil derfor gjelde alle som virksomheten selv definerer som ledere forutsatt at de har ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet. I tillegg også alle andre som virksomheten har valgt å gi ansvar for å ta beslutninger som berører arbeidsmiljøet på ulike nivå.  Blant annet vil altså arbeidsledere som bas, formann eller leder av arbeidslag omfattes av dem som skal ha opplæring i henhold til § 22.

For ordens skyld vil vi presisere at hva som skal anses som ”ledere”, altså kan være noe annet i andre bestemmelser i regelverket.

For ordens skyld nevnes også at det ikke er innført et spesifikt krav tilsvarende aktivitetsforskriften § 22 første ledd for virksomhet på petroleumsanleggene på land. Det vises til § 51 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer.