Spørsmål

Diskusjonen gjelder om det er pålagt ledere på land å ta et 40 timers verneombudkurs. Med ledere menes daglig leder, disiplinleder, HMS/K-leder osv. Det står jo i aktivitetsforskriften § 22 at "ledere og andre med ansvar for beslutninger........" skal ha kurs, men i verneombudforskriften som det refereres til i veiledningen, nevnes kun verneombud og representanter i AMU. Håper dere kan hjelpe oss med dette.

§ 22 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven: 

"Ledere og andre med ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet, skal gis samme opplæring som medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud."

Svar

HMS-regelverket, deriblant aktivitetsforskriften, kommer til anvendelse for allaktivitet som får betydning forpetroleumsvirksomheten til havs, enten den aktuelle aktiviteten foregår på sokkelen eller på land. Når det gjelder aktivitetsforskriften § 22, betyr dette at alle ledere og andre med ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet, skal gis den opplæringen som følger av verneombudfor­skriften.

Dette får selvsagt anvendelse for ledere og andre med ansvar for beslutninger som berører arbeids­miljøet, og som selv arbeider på sokkelen. Imidlertid får dette også anvendelse for ledelsespersonell og annet personell på land, når dette personellet har ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet på sokkelen.

Verneombudsforskriften § 12 nevner kun opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljø­utvalget. Ved aktivitetsforskriften § 22 har en for petroleumsvirksomheten på sokkelen utvidet den kretsen av personell som skal gis den opplæringen som fremgår av verneombudsforskriften § 12.