I veiledning til aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, bokstav g, er det anbefalt at «det ved bruk av kommunikasjonsutstyr sikres at den kommunikasjonsansvarlige …… har gyldig GMDSS radiooperatørsertifikat (GOC eller ROC avhengig av radioutstyr om bord)».

Kommunikasjonsansvarlig er en rolle som skal være tilgjengelig om bord til enhver tid, jf aktivitetsforskriften § 80 om kommunikasjon, andre ledd. Det er opp til den som innehar rollen som kommunikasjonsansvarlig å sørge for at driften av innretningens radiostasjon (GMDSS) og bruken av de andre kommunikasjonssystemene er faglig forsvarlig til enhver tid.

Som følge av konsesjon gitt for bruk av radioutstyr i den maritime tjeneste, er det også krav til sertifikat (SRC) for operatører av denne tjenesten, typisk maritime VHF. 

Hensikten med GMDSS radiostasjon er primært å dekke behov for kommunikasjon i nødsituasjoner, annet radioutstyr bør benyttes til daglig kommunikasjon av operasjonell art. Dette er også beskrevet i kapittel 16 i NORSOK T-101 som vi viser til som en anerkjent standard i veiledning til innretningsforskriften § 18 om systemer for intern og ekstern kommunikasjon. Der står det at det skal installeres ekstra utstyr for å oppnå effektiv og robust kommunikasjon med skip, helikopter og andre installasjoner.   

Den kommunikasjonsansvarlige om bord må vurdere om det er faglig forsvarlig å benytte GMDSS radiostasjon til daglig kommunikasjon med omkringliggende fartøy, i dette ligger også en vurdering av hvilke kompetansekrav (GOC/ROC eller SRC) som skal settes til operatøren. 

Vi ønsker å presisere at man også må sikre at kravet til lyttevakt, som beskrevet i veiledning til aktivitetsforskriften § 80 om kommunikasjon, andre ledd, til enhver tid er oppfylt.

Det er viktig å presisere at for flyttbare innretninger som er registeret i et nasjonalt skipsregister, og følger et maritimt driftskonsept kan det i tillegg være andre krav relatert til bruk av radioutstyr om bord fra flaggstat/klasse.