Spørsmål

Tolkinga nedanfor er basert på svaret vårt til ein operatør som konkluderte som følgjer, mellom anna, i brev av 13.1.2005:

Merk at me har endra paragrafnumra slik at dei er etter regelverket av 1.1.2011.

”<innretning> ledelse vil installere 30 vendbare senger på <innretning> til bruk under perioder med høyt aktivitetsnivå, som f.eks revisjonsstanser. Sengene vil ikke bli benyttet under regulær drift og vedlikehold.

Det er <innretning> ledelses oppfatning at den valgte løsning med kompenserende tiltak imøtekommer kravet i aktivitetsforskriftens § 33 (Tilrettelegging av arbeid) om å kunne sove normalt alene og å utføre mest mulig arbeid på dagtid samt innretningsforskriftens § 58 (Boligkvarter).

Med bakgrunn i ombygningens omfang, begrensninger i bruk og de kompenserende tiltakene som er beskrevet ovenfor, finner <innretning> ledelse det fullt forsvarlig å installere 30 vendbare senger på <innretning>.”

Svar

Vi viser til deres brev av 5.12.2004 om bruk av ekstra senger i soverom og brev av 13.1.2005 om installering av vendbare senger på <innretning>.

Dere argumenterer generelt for at det ikke er behov for å søke om unntak i forbindelse med bruk av ekstra senger i soverom og informerer om installering av 30 vendbare senger på <innretning>. Da begge brevene bygger på samme tolkning av regelverket, velger vi å svare samlet på dem.

Det kan av brevene se ut som dere har en annen oppfatning av hva som ligger i kravene i regelverket enn det vi mener er riktig forståelse av regelverket. Av den grunn vil vi nedenfor utdype nærmere hva vi mener følger av noen aktuelle bestemmelser.

Innretningsforskriften § 58 om boligkvarter

Ifølge innretningsforskriften (if) § 58 skal boligkvarterets innredning og kapasitet sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas, og det forventede personellbehovet i de ulike fasene av petroleumsvirksomheten. I veiledningen er det vist til standarder som bør brukes for å oppfylle kravene til boligkvarteret samt to tillegg.

Av det ene tillegget fremgår det at kravet om kapasitet i første ledd innebærer at boligkvarteret dimensjoneres med tilstrekkelig marginer for å unngå overbelegg ved bemanningstopper. I det andre tillegget fremgår det at boligkvarteret bør utformes slik at personellet kan sove uforstyrret og sikres god restitusjon.

De lugarene dere omtaler, hvor det nå er aktuelt å sette inn vendbare senger, var tidligere dobbeltlugarer. Disse dobbeltlugarene er delt opp i to separate rom med felles bad og toalett som er plassert i to ytre rom. Disse soverommene er derfor små.

Når det gjelder størrelse på soverom, vises det i veiledningen til NORSOK C-001. Av denne standarden fremgår det i punkt 6.1.1 <nå 7.2.1> at minimumsstørrelsen på enkeltrom, inklusiv baderom, er 6 m2 og på dobbeltrom 12 m2.

Disse arealkravene fremgår av standarden og er derfor ikke noe regelverkskrav. Imidlertid sier standarden noe om nivået på det funksjonelle kravet i jf § 58, jamfør rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer og veiledningen til denne. Av veiledningen til § 24 fremgår det at normene som anbefales i kommentarene, vil være sentrale momenter ved fortolkningen av de enkelte forskriftskravene og ved fastleggingen av nivået for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Dersom en innretning har enkeltrom på ca. 6 m2, kan vi vanskelig se hvordan det skal være mulig, selv om det foretas omfattende kompenserende tiltak, å anvende et slikt rom til to personer og likevel oppfylle forskriftens krav. Om det tilrettelegges for to personer i slike rom ved å bruke ”hotbedding”, vendbare senger eller pullmannsenger, skulle i denne sammenheng ikke ha så stor betydning.

På denne bakgrunn kan vi ikke se at dere vil være i overensstemmelse med if § 58 dersom de planlagte vendbare sengene settes inn i enkeltrommene på <innretning> og benyttes av to personer. Ved vår vurdering har vi også tatt hensyn til de kompenserende tiltakene som dere har angitt.

Aktivitetsforskriften § 19 om innkvartering

Ifølge aktivitetsforskriften (af) § 19 kan antallet personer som innkvarteres på en innretning, i særlige tilfeller og i samråd med arbeidstakernes tillitsvalgte overstige det antallet som innretningen er utformet for. Det vises i slutten av kravet til if § 58. Dette innebærer at det i særlige tilfeller kan innkvarteres flere personer på innretningen enn det som følger av if § 58. Når det gjelder hvor mange som kan innkvarteres i henhold til if § 58, vises det til det som er redegjort for ovenfor.

Når det gjelder hva som er særlige tilfeller, er dette nærmere redegjort for i veiledningen. Dere har angitt i brevet at dere kun ønsker å benytte de vendbare sengene i forbindelse med høyt aktivitetsnivå eller store prosjekter av kortere varighet. Høyt aktivitetsnivå eller store prosjekter av kortere varighet er ikke nevnt i veiledningen til af § 19 som særlige tilfeller.

Både af § 19 og if § 58 er en videreføring av den tidligere § 34 om boligkvarter i forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam). Ifølge sam-forskriften § 34 bokstav b skulle antallet personer som ble innkvartert på innretningen, ikke overstige antall senger i boligkvarteret med mindre spesielle grunner for en tidsbegrenset periode tilsa noe annet.

Det som ble nevnt som spesielle grunner i veiledningen til sam-forskriften § 34, var noe mer utfyllende i forhold til det som nevnes i veiledningen til af § 19 som særlige tilfeller. I veiledningen til sam-forskriften § 34 ble det uttrykkelig fremhevet at de særlige tilfellene ikke omfattet normale driftsaktiviteter som vedlikehold, revisjonsstans, modifikasjoner og lignende.

Dette tilsier at overskridelse av det antallet personer som innretningen er utformet for, det være seg som følge av et høyt aktivitetsnivå i forbindelse med vedlikehold, revisjonsstans, modifikasjoner og lignende, ville vært i strid med sam-forskriften § 34. af § 19 og if § 58 skulle være en videreføring av sam-forskriften § 34.

Verken forskriftstekst eller andre forhold tyder på at det var meningen å lempe på kravene i tidligere sam-forskrift § 34. Dermed skulle det være klart at det som var i strid med regelverket etter sam-forskriften § 34, også vil være i strid med regelverket etter af § 19 og if § 58.

I forbindelse med at utkastet til dagens HMS-regelverk <dvs. det som trådte i kraft 1.1.2002> ble sendt på høring 3.7.2000, ble det riktignok foreslått en bestemmelse i af § 20 som var en lemping i forhold til sam-forskriften § 34, men det kom flere innvendinger til den foreslåtte bestemmelsen. Den endelige bestemmelsen ble dermed endret til å skulle videreføre den tidligere sam-forskriften § 34.

På bakgrunn av det som er redegjort ovenfor, vil det være i strid med af § 19 at to personer benytter en vendbar seng siden høyt aktivitetsnivå eller store prosjekter av kort varighet ikke anses å være særlige tilfeller.

Vedrørende bruk av sam-forskriften og innretningsforskriften på eksisterende innretninger

Da det av brev datert 5.12. 2004 tilsynelatende er en misforståelse vedrørende hvilket regelverk som kan anvendes på eksisterende innretninger med PUD før 1. januar 2002, så vil vi vise til if § 82 om ikrafttredelse, hvor det framgår at på områdene helse, miljø og sikkerhet, kan forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse, legges til grunn for eksisterende innretninger, dog med visse begrensinger ved større ombygginger og modifikasjoner.

Dette er bakgrunnen for å refere til både if og sam-forskriften i vårt brev datert 22. oktober 2004 om restitusjon og hvile i <felt> senfase.

Konklusjon

Som det fremgår overfor, vil det være i strid med if § 58 og af § 19 å ta i bruk vendbare senger for to personer i forbindelse med høyt aktivitetsnivå eller store prosjekter av kort varighet.

I den grad dere er av den formening at dere fortsatt ønsker å gjøre bruk av vendbare senger, må det søkes om unntak. I forbindelse med behandlingen av en eventuell unntakssøknad, må vi foreta en vurdering av om det foreligger særlige forhold som gir grunnlag for unntak, jamfør rf § 70 om unntak.

Dersom det skulle være uklarhet med hensyn til hvilke opplysninger som er nødvendig i forbindelse med en slik unntakssøknad, kan dere kontakte oss.