Webinaret tar utgangspunkt i funn og læringspunkter fra granskninger av hendelser. Granskningsfunn viser at det er utfordringer med å definere og anvende grenser mellom normal operasjon og vær-betingede situasjoner som krever stans i operasjonen og fokus på maritim sikring av innretning og mannskap (kalt sikkerhetstilstand eller overlevelsesdypgang).

Vi ønsker deltakelse fra aktørene på sokkelen som har aktive roller i lete- og produksjonsboring fra flyttbare boreinnretninger. Vi er spesielt interesserte i å få kontakt med det utførende mannskapet som ivaretar boretekniske operasjoner og maritim drift på innretningene. I tillegg ønsker vi en bredere deltakelse i webinaret for å etablere en bedre felles-forståelse av begrensningene og operasjonalisering av disse. 

Vi ønsker med webinaret å arbeide for en tryggere drift av flyttbare boreinnretninger i de situasjonene hvor været setter begrensninger for operasjonen. Dette er samtidig situasjoner hvor kvaliteten av forberedelsene kan bety forskjell mellom sikker venting-på-været eller potensielt stor skade eller fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.

Seminaret er en del av vårt arbeid for å hindre en ny storulykke på norsk sokkel.