Arbeidsmiljø knyttet til boreslamshåndtering har vært på agendaen siden diesel ble introdusert som basis for borevæske på Statfjord sent på 80-tallet.

I tillegg til kjemisk eksponering, har støy og vibrasjon fra utstyrsenheter og ergonomi ved drift og vedlikehold av anlegget for behandling av boreslam vært en utfordring.

Omfanget av arbeidsmiljøutfordringer har endret seg gjennom teknologiutvikling, forbedring av utformingsløsninger og operasjonell praksis. Det er likevel grunnlag for å stille spørsmål om utviklingen har vært tilstrekkelig til å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Petroleumstilsynets (Ptil) erfaringer er at det fremdeles er betydelig arbeidsmiljøproblematikk knyttet til boreslamshåndtering på innretninger. 

Webinaret er en oppfølging av ekspertwebinarene vi arrangerte våren 2021, hvor arbeidsmiljøutfordringer ved boreslamshåndtering ble belyst. Her ble eksperter fra ulike parter i næringen med tilknytning til boreaktiviteter på sokkelen invitert for å gjennomgå ny kunnskap, diskutere tilstand og etablere et omforent risikobilde. Ekspertwebinarene er oppsummert i artikkelen "Oljebaserte borevæsker - fortsatt en utfordring for arbeidsmiljøet" som du kan lese her. I samme artikkel finnes også lenker til nylige studier innen temaet.

Vi vil i dette seminaret oppsummere hovedpunktene fra ekspertwebinarene, gjennomgå våre tilsynserfaringer, samt belyse rederes, operatørers og arbeidstakerrepresentanters tanker og syn på utfordringer rundt forbedringsarbeid. Videre vil resultater og konklusjoner fra en studie knyttet til eksponering for oljedamp og oljetåke fra oljebasert boreslam, utført av Universitet i Bergen/International SOS på oppdrag fra Ptil, bli presentert.

Vi ønsker en bred faglig deltakelse i webinaret, og oppfordrer alle som har tilknytning til planlegging og utførelse av boreoperasjoner til å delta.