Tyngdepunktet på programmet vil være oppsummeringer fra selskapenes oppfølging av benzeneksponering på innretninger og anlegg, og hvilken praksis selskapene har for å forebygge sykdom. Seminaret vil også berøre ny teknologi som kan bidra til å redusere benzeneksponering.  

Dagen før er Petroleumstilsynet vert for et eget ekspertseminar med bred internasjonal deltakelse. Seminaret skal diskutere kunnskapsstatus for benzen i petroleumsvirksomheten i lys av foreslått ny grenseverdi. Høydepunkter fra dette arrangementet vil også formidles på industriseminaret.

Målgruppe for industriseminaret
Fagpersonell, ledelse, verneombud m.fl. i selskaper og institusjoner med tilknytning til petroleumsvirksomheten.

Ny grenseverdi foreslått
Høsten 2017 foreslo det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ny grenseverdi for benzen på 0,05 ppm. Dette er 20 ganger reduksjon fra nåværende verdi. Forslaget bygger på nyere kunnskap om sammenhenger mellom eksponering og kreftforekomst. Forslaget skal behandles gjennom EUs organer og konsultasjonsprosesser, og beslutningen ligger minst ett år fram i tid. Dersom den foreslåtte grenseverdien blir vedtatt, kan dette representere en utfordring for selskapene i næringen.

Bakgrunn: Benzeneksponering i petroleumsvirksomheten
Petroleumstilsynet og aktørene har de siste årene hatt høy oppmerksomhet på benzeneksponering. Dette har i stor grad sitt utspring i Kjemikalieprosjektet som ble initiert av Sikkerhetsforum i 2007. I prosjektet framkom det at kunnskapen om benzeneksponering i virksomhetene var begrenset til relativt få målinger, i tillegg til at det var svak systematikk og mangelfull oversikt over potensielle kilder til eksponeringen. Benzen er en nøkkelsubstans for å forstå kjemisk helserisiko ved prosessering av hydrokarboner.

Høsten 2015 ble det arrangert en ekspertworkshop med deltakelse fra internasjonale institusjoner hvor både norsk og internasjonal kunnskapsstatus ble gjennomgått. Selv om industrien kunne vise til en skjerpet praksis, var det en viktig konklusjon at eksponeringsforholdene fremdeles ikke var tilstrekkelig kartlagt og forstått.

Gjennom PETROMAKS2 og selskapenes FoU-budsjetter har både Kreftregisteret og Universitetet i Bergen bidratt, og bidrar fortsatt, til ny kunnskap om benzeneksponering og kreftrisiko. Begge institusjonene har markert seg internasjonalt med sine studier.

Stortingsmelding 12 (2017-2018) omtaler benzeneksponering i petroleumsvirksomheten og peker på behovet for å øke kunnskapsnivået i næringen slik at en har godt grunnlag for å gjøre tiltak.