Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Benzeneksponering

Petroleumstilsynet inviterer til åpent industriseminar om eksponering for benzen og kreftrisiko i petroleumsvirksomheten fredag 26. oktober 2018 i Stavanger.

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Valhall auditorium
 • Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen. Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass).

Tyngdepunktet på programmet vil være oppsummeringer fra selskapenes oppfølging av benzeneksponering på innretninger og anlegg, og hvilken praksis selskapene har for å forebygge sykdom. Seminaret vil også berøre ny teknologi som kan bidra til å redusere benzeneksponering.  

Dagen før er Petroleumstilsynet vert for et eget ekspertseminar med bred internasjonal deltakelse. Seminaret skal diskutere kunnskapsstatus for benzen i petroleumsvirksomheten i lys av foreslått ny grenseverdi. Høydepunkter fra dette arrangementet vil også formidles på industriseminaret.

Målgruppe for industriseminaret
Fagpersonell, ledelse, verneombud m.fl. i selskaper og institusjoner med tilknytning til petroleumsvirksomheten.

Ny grenseverdi foreslått
Høsten 2017 foreslo det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ny grenseverdi for benzen på 0,05 ppm. Dette er 20 ganger reduksjon fra nåværende verdi. Forslaget bygger på nyere kunnskap om sammenhenger mellom eksponering og kreftforekomst. Forslaget skal behandles gjennom EUs organer og konsultasjonsprosesser, og beslutningen ligger minst ett år fram i tid. Dersom den foreslåtte grenseverdien blir vedtatt, kan dette representere en utfordring for selskapene i næringen.

Bakgrunn: Benzeneksponering i petroleumsvirksomheten
Petroleumstilsynet og aktørene har de siste årene hatt høy oppmerksomhet på benzeneksponering. Dette har i stor grad sitt utspring i Kjemikalieprosjektet som ble initiert av Sikkerhetsforum i 2007. I prosjektet framkom det at kunnskapen om benzeneksponering i virksomhetene var begrenset til relativt få målinger, i tillegg til at det var svak systematikk og mangelfull oversikt over potensielle kilder til eksponeringen. Benzen er en nøkkelsubstans for å forstå kjemisk helserisiko ved prosessering av hydrokarboner.

Høsten 2015 ble det arrangert en ekspertworkshop med deltakelse fra internasjonale institusjoner hvor både norsk og internasjonal kunnskapsstatus ble gjennomgått. Selv om industrien kunne vise til en skjerpet praksis, var det en viktig konklusjon at eksponeringsforholdene fremdeles ikke var tilstrekkelig kartlagt og forstått.

Gjennom PETROMAKS2 og selskapenes FoU-budsjetter har både Kreftregisteret og Universitetet i Bergen bidratt, og bidrar fortsatt, til ny kunnskap om benzeneksponering og kreftrisiko. Begge institusjonene har markert seg internasjonalt med sine studier.

Stortingsmelding 12 (2017-2018) omtaler benzeneksponering i petroleumsvirksomheten og peker på behovet for å øke kunnskapsnivået i næringen slik at en har godt grunnlag for å gjøre tiltak.

 • Benzeneksponering og kreftrisiko i petroleumsvirksomheten Er selskapene rustet til å møte en mulig senkning av grenseverdien?

  Velkommen, bakgrunn, innhold og formål med seminaret

  Finn Carlsen, Fagdirektør, Petroleumstilsynet

  Benzene exposure and cancer. Scientific evidence and regulatory development. Highlights from yesterday’s expert seminar

  Dr. Karl-Christian Nordby Head of the Department of Occupational Medicine and Epidemiology National Institute of Occupational Health, Norway

  General overview of current research status for benzene exposure and cancer risk. Background and scientific evidence for proposed OEL

  Dr. Tim Bowmer, Chairman of Risk Assessment Committee (RAC)

  The carcinogenicity of benzene and public health

  Dr. Peter Infante Peter F. Infante Consulting, formerly Health standards Program OSHA, Washington DC

  Biomonitoring of benzene. To which degree is proposed OEL a challenge for existing methodology

  Dr. Peter Boogaard, Global Discipline Lead & Manager Toxicology Shell International bv, NL

  Pause

  Benzene exposures related to maintenance work and major turnarounds

  Ron Bömer, Industrial Hygiene OHCoE (EAME) M&O

  Spørsmål og kommentarer

  Ekspertpanel

  Kreftprosjektet offshore, oppsummering av resultater og pågående arbeid

  Tom K. Grimsrud, Forsker og overlege, Kreftregisteret

  UiB – bidrag til kunnskap om benzeneksponering i petroleumsvirksomheten. Utvikling av jobb-eksponeringsmatriser (JEM)

  Magne Bråtveit, Professor, Universitetet i Bergen

  Er selskapenes praksis tilstrekkelig til å forebygge helseeffekter? Erfaringer fra tilsyn med oppfølging av benzeneksponering

  Vivian Sagvaag, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet

  Lunsj

  Hva vet selskapene i dag om kilder til benzeneksponering og eksponeringsnivåer. Kartleggingsaktivitet i bransjen

  Jakob Nærheim, Senior Advisor, Equinor og Trond M. Schei, Director Work Environment, ConocoPhillips Scandinavia

  Vernetjenestens arbeid for å få redusert benzeneksponering: - Det er ikke alltid så enkelt og det tar ofte lang tid

  Rolf Einar Jacobsen, HVO Gullfaks C, Equinor

  Håndtering av benzenrisiko ved prosjektutvikling i Equinor

  Mette Mathiesen, Principal Engineer, Equinor

  Kan vi som yrkeshygienikere håndtere en grenseverdi for benzen på 0,05 ppm? Dilemmaer knyttet til målinger og risikovurdering

  Hans Thore Smedbold, Proactima

  Oppsummering og spor vi kan følge for videre oppfølging av benzen i petroleumsvirksomheten

  Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet

  Takk for i dag

Kontakt

Vivian Sagvaag

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 35 88