Tallene for utviklingen i risikonivå 2020 presenteres. 
Vi legger vi fram rapportene og kommenterer sentrale trender.

Hva er Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)?
RNNP har siden årtusenskiftet blitt brukt for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten.

RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko. Arbeidet i regi av RNNP bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.