De siste årene har RNNP-AU rettet oppmerksomhet på akutte utslipp fra havbunnsinnretninger og behovet for å tydeliggjøre arbeid med kontinuerlig forbedring i petroleumsvirksomhet under vann. Temaet for årets seminar er sikkerhet på havbunnen.

RNNP-AU er et naturlig supplement til personelldelen av RNNP, som reflekterer HMS-regelverkets brede definisjon av sikkerhet. Dette RNNP-arbeidet retter oppmerksomheten på hendelser og ulykker som har ført til akutt forurensning og tilløpshendelser med storulykkepotensial. Informasjon om ulike typer hendelser oppdaterer vår kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet. Denne kan brukes til å bedre og forebygge alle typer storulykker, på alle typer innretninger, på land, på havoverflate eller under vann.

Velkommen til seminar!