Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Fagdag om sikring/security 2019

Hva er innsiderisiko og hva er beste praksis for å håndtere dette i et helhetlig risikostyringsperspektiv? Vi inviterer til fagdag om sikring onsdag 15. mai.

 • Risikostyring
 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Valhall auditorium
 • Påmeldingsfrist:
 • Meld deg på

Sikkerhetsmyndighetene har ved flere anledninger pekt på risiko knyttet til innsidere. Petroleumstilsynet har i flere tilsyn observert at dette er en risiko som næringen har opplevd som utfordrende å håndtere, samtidig som det er  påpekt at dette både er en alvorlig trussel og en sårbarhet.

Årets fagdag vil derfor se nærmere på denne risikoen; hvilke fenomener og modus kan dere oppleve og hvordan kan en forebygge og håndtere denne risikoen?

Rapport om håndtering av innsiderisiko
I februar gjennomførte DNV GL på oppdrag fra Ptil en workshop med næringen for å diskutere utfordringer og løsninger knyttet til håndtering av innsiderisiko. Basert på denne workshop’en, intervjuer og en litteraturstudie, har DNV GL fått i oppdrag å utarbeide en rapport om håndtering av innsiderisiko.

Ptil vil presentere foreløpig funn og anbefalinger fra rapporten, noe som bidrar til å sette ramme for dagen. I tillegg vil vi kort presentere observasjoner fra tilsyn og status på våre prosjekt innen cybersikkerhet.

Det blir også innlegg fra næringen og andre aktører.

Målgruppe
Vi oppfordrer HR-personell og ansatte med ansvar for personalledelse om å delta, sammen med sikringspersonell.

 • Agenda

  Innledning og velkommen

  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil.

  Observasjoner fra tilsyn

  Ingvild Klaveness, seniorrådgiver, Ptil

  Prosjekter innen cybersecurity

  Espen Seljemo, sjefingeniør, Ptil

  Fremmede staters etterretningsaktivitet i Norge: verving av innsidere og andre modus

  PST

  Pause

  Presentasjon av foreløpig funn og anbefaling fra DNV GL/Ptil sin rapport om innsiderisiko

  Tommy Hansen, seniorrådgiver, Ptil

  Hvordan forebygge innsidertrusselen?

  NSM

  Lunsj

  Det helhetlige menneske

  NSM

  Hvordan redusere bekvemmeligheten for innsidere

  Petter Gottschalk, professor BI

  Hvordan har Equinor etablert et innsideprogram

  Ola Anders Skauby, Equinor

  Pause

  Ansattes perspektiv på håndtering av innsiderisiko og sikring

  Lars Olav Grøvik, ansattrepresentant, Equinor

  Håndtering av en innsidehendelse i praksis

  Anders Rimstad, CSO, Aker ASA.

  Plassere ansvaret der det hører hjemme: informasjonssikkerhet i Statkraft

  Kari-Anne Larmerud, CISO, Statkraft

  Oppsummering og avslutning

  Svein Anders Eriksson, leder sikring og standardisering, Ptil

Kontakt

Tommy Bugge Hansen

Seniorrådgiver
Telefon: 51 87 35 62

Ingvild Klaveness

Seniorrådgiver
Telefon: 51 87 33 10