Sikkerhetsmyndighetene har ved flere anledninger pekt på risiko knyttet til innsidere. Petroleumstilsynet har i flere tilsyn observert at dette er en risiko som næringen har opplevd som utfordrende å håndtere, samtidig som det er  påpekt at dette både er en alvorlig trussel og en sårbarhet.

Årets fagdag vil derfor se nærmere på denne risikoen; hvilke fenomener og modus kan dere oppleve og hvordan kan en forebygge og håndtere denne risikoen?

Rapport om håndtering av innsiderisiko
I februar gjennomførte DNV GL på oppdrag fra Ptil en workshop med næringen for å diskutere utfordringer og løsninger knyttet til håndtering av innsiderisiko. Basert på denne workshop’en, intervjuer og en litteraturstudie, har DNV GL fått i oppdrag å utarbeide en rapport om håndtering av innsiderisiko.

Ptil vil presentere foreløpig funn og anbefalinger fra rapporten, noe som bidrar til å sette ramme for dagen. I tillegg vil vi kort presentere observasjoner fra tilsyn og status på våre prosjekt innen cybersikkerhet.

Det blir også innlegg fra næringen og andre aktører.

Målgruppe
Vi oppfordrer HR-personell og ansatte med ansvar for personalledelse om å delta, sammen med sikringspersonell.